Panevëþys turi ambicijø ákurti dviraèiø namus
Parayta admin Rugsjo 20 2011 00:11:50

Šià savaitæ mero pavaduotojo Gintaro Šileikio vadovaujama darbo grupë ekologiškam transportui (dviraèiams) populiarinti ir plëtoti aptarë rugsëjo 16-22 dienomis vyksianèios kasmetës Europos judriosios savaitës ir akcijos „Mieste be savo automobilio” renginius. „Ne akcijomis, o darbais turime garsëti. Todël kvieèiu visus darbo grupës narius bei visus panevëþieèius raginti savo kolegas, bendradarbius automobilá keisti dviraèiu, o tiems, kas tai daro, turi bûti sudaromos geresnës sàlygos dviraèiams pastatyti”, - sakë mero pavaduotojas G.Šileikis.


Iplstos naujienos

Šià savaitæ mero pavaduotojo Gintaro Šileikio vadovaujama darbo grupë ekologiškam transportui (dviraèiams) populiarinti ir plëtoti aptarë rugsëjo 16-22 dienomis vyksianèios kasmetës Europos judriosios savaitës ir akcijos „Mieste be savo automobilio” renginius. „Ne akcijomis, o darbais turime garsëti. Todël kvieèiu visus darbo grupës narius bei visus panevëþieèius raginti savo kolegas, bendradarbius automobilá keisti dviraèiu, o tiems, kas tai daro, turi bûti sudaromos geresnës sàlygos dviraèiams pastatyti”, - sakë mero pavaduotojas G.Šileikis.

Dienos be automobilio renginiai mieste:

16 d. 12 val. galerijoje „Pamatai” (Nendrës g. 20) - paroda „4 stichijos”;
17 val. prie Savivaldybës - teatro „KeisTai” miniatiûra „Oriai”;
20 d. 14 val. Skaistakalnio parke - sveikatingumo akcija „Šiaurietiškas ëjimas - kas tai?”;
21 d. 14 val. Gamtos mokykloje - paroda-akcija „Rudens kraitelë2011″;
22 d. 12 val. masinis dviraèiø þygis aplink miestà (Laisvës a., Vasario 16-osios, Nemuno, Parko, S.Kerbedþio, Smëlynës g.) - „Þaliasis vaþiavimas”;
12 val. Senvagëje - ikimokyklinio amþiaus vaikø vaþiavimas dviraèiais ir paspirtukais;
12.30 val. ekstremalaus sporto aikštelëje (Kultûros ir poilsio parkas) - riedutininkø, riedlentininkø, BMX dviratininkø varþybos;
14.30 val. Gamtos mokykloje - vaikø idëjø konkursas „Bevariklis transportas ir sveika aplinka”;
15.30 val. Gamtos mokyklos Þaliojoje arbatinëje - diskusija „Alternatyvus judëjimas”;
16.30 val. VšÁ „Aukštaitijos siaurasis geleþinkelis” - leidinio „Kelionë siauruku ir pëstute” pristatymas.

Skaityti toliau: http://ekologija.blogas.lt/panevezys-turi-ambiciju-ikurti-dviraciu-namus-16124.html