Akcijø Europos judrioji savaitë ir diena be automobilio 2011 programa
Parayta admin Rugsjo 20 2011 00:12:40

Rugsëjá Lietuvoje ir visoje Europoje švenèiama judrioji savaitë. Jà, rugsëjo 22-à dienà vainikuoja Diena be automobilio, kai gyventojai raginami transporto priemones palikti garaþuose ir kiemuose, o á darbà ar mokslo ástaigas keliauti pësèiomis, dviraèiais ar viešuoju transportu.


Iplstos naujienos

Rugsëjá Lietuvoje ir visoje Europoje švenèiama judrioji savaitë. Jà, rugsëjo 22-à dienà vainikuoja Diena be automobilio, kai gyventojai raginami transporto priemones palikti garaþuose ir kiemuose, o á darbà ar mokslo ástaigas keliauti pësèiomis, dviraèiais ar viešuoju transportu.

GRYNAS.lt skatina pagalvoti apie taršà didþiuosiuose miestuose ir nors dienà ar savaitæ per metus pasistengti išsaugoti švarø aplinkos orà.

PROGRAMA:

ALYTUS

Rugsëjo 16 d.
Nuo 9 iki 12 val. Visiems pageidaujantiems vairuotojams Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojai šalio Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento (Kauno g. 69) tikrins automobiliø išmetamàsias dujas, netaikydami administracinës atsakomybës.

Rugsëjo 20 d.
15 val. dviraèiø þygis miesto gatvëmis ávairaus amþiaus miestelënams (Startas aikštëje šalia Sporto rûmø, Naujoji g. 52).

Rugsëjo 22 d.
Nuo 14 val.
„Gatvës ir aikštës þmonëms“ (rankinio. Pliaþo tinklinio, krepšinio, futbolo varþybos miesto sporto aikštynuose).

Informacijos platinimas savivaldybës tinklalapyje www.ams.lt, www.ams.lt/aplinkosauga.

Skaityti toliau: http://www.grynas.lt/pradek/akciju-europos-judrioji-savaite-ir-diena-be-automobilio-2011-programa.d?id=49611294%2C