Kopenhagoje netikëta problema: miestas uþsikiðo nuo dviratininkø
Parayta admin Rugsjo 20 2011 00:13:43

Pasaulio dviraèiø sostine vadinamoje Kopenhagoje dviraèiø grûstys ëmë bauginti dviratininkus, perspëjo vietos dviratininkø federacija bei turizmo organizacijos.


Iplstos naujienos

Pasaulio dviraèiø sostine vadinamoje Kopenhagoje dviraèiø grûstys ëmë bauginti dviratininkus, perspëjo vietos dviratininkø federacija bei turizmo organizacijos.

Tyrimais paremta populiarioji nuomonë tokia, kad kuo daugiau mieste dviratininkø, tuo saugesni keliai tampa visiems eismo dalyviams, rašo britø „The Guardian“. Taèiau Danijos sostinëje Kopenhagoje, kur á darbà ir mokyklas mina daugiau nei treèdalis gyventojø, susirûpinæ balsai ëmë sklisti ir iš paèiø dviratininkø tarpo.

Anot Danijos dviratininkø federacijos ir oficialios danø turizmo organizacijos „Wonderful Copenhagen“, sëkmë skatinant gyventojus sësti ant dviraèio ëmë kurti pavojingà, bauginamà ir nemalonià aplinkà.

„Kopenhagoje mes turime gana nepaprastø problemø dël dviraèiø grûsèiø. Aš nebeimu savo vaikø vaþiuoti dviraèiais intensyvaus eismo valandomis. Tai pernelyg pavojinga ir baisu. Aš tiesiog negaliu rizikuoti“, - teigë „Wonderful Copenhagen“ atstovë Aneh Hajdu.

Skaityti toliau: http://kauno.diena.lt/naujienos/transportas/kopenhagoje-netiketa-problema-miestas-uzsikiso-nuo-dviratininku-377211