Klaipëdieèiai savaitgalá praleido judriai
Parayta admin Rugsjo 20 2011 00:14:20

Rugsëjo 16-22 d. tradiciškai visoje Europoje minima judrioji savaitë, kurios tikslas atkreipti visuomenës dëmesá á neigiamà transporto poveiká aplinkai ir þmoniø sveikatai bei tuo paèiu skatinti miesto gyventojus kuo maþiau naudotis automobiliais. Uostamiestyje judriosios savaitës renginiai pradëti dviratininkø ir pësèiøjø þygiais, mat šiømetë judriosios savaitës tema - alternatyvus judëjimas.


Iplstos naujienos

Rugsëjo 16-22 d. tradiciškai visoje Europoje minima judrioji savaitë, kurios tikslas atkreipti visuomenës dëmesá á neigiamà transporto poveiká aplinkai ir þmoniø sveikatai bei tuo paèiu skatinti miesto gyventojus kuo maþiau naudotis automobiliais. Uostamiestyje judriosios savaitës renginiai pradëti dviratininkø ir pësèiøjø þygiais, mat šiømetë judriosios savaitës tema - alternatyvus judëjimas.

Pirmasis renginys Klaipëdoje vyko šeštadiená - suorganizuotas dviraèiø þygis Smiltynëje vaizdingiausiu Lietuvoje maršrutu. Þygeiviai, nemokamu kelto reisu persikëlæ á Smiltynæ, lydimi gido, pajudëjo mariø pakrante link Þvejo sodybos bei laivybos ekspozicijos. Prie Jûrø muziejaus trasa pasuko paplûdimio dviraèiø taku. Dalyviai finišavo starto vietoje - Senojoje perkëloje. Išradingiausieji ir ádomiausieji þygio dalyviai Lankininkø bazëje buvo apdovanoti "Umarø" parduotuvës ásteigtais prizais.

Sekmadiená pajudëti pakviesti pëstieji - apie pusšimtis pësèiøjø leidosi á þygá po Klaipëdà kartu su istoriku Dainiumi Elertu. Startavæ aikštëje prie "Neringos" skulptûros þygio dalyviai susipaþino su Klaipëdos vëjo malûnais ir dvarais, jø áspûdingomis legendomis ir istorijomis.

Skaityti toliau: http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/klaipedieciai-savaitgali-praleido-judriai-630081/