Lietuvoje atsiras pavyzdinë kasdieniam susisiekimui skirta dviraèiø trasa
Parayta admin Rugsjo 25 2011 14:16:58

Lietuvoje galbût jau kitais metais turëtø atsirasti pavyzdinë kasdieniam susisiekimui skirta dviraèiø trasa. Toká demonstraciná projektà ketina finansuoti Susisiekimo ministerija, siekdama paskatinti šalies savivaldybes plëtoti patrauklià ir saugià infrastruktûrà dviratininkams.


Iplstos naujienos

Lietuvoje galbût jau kitais metais turëtø atsirasti pavyzdinë kasdieniam susisiekimui skirta dviraèiø trasa. Toká demonstraciná projektà ketina finansuoti Susisiekimo ministerija, siekdama paskatinti šalies savivaldybes plëtoti patrauklià ir saugià infrastruktûrà dviratininkams.

Lietuvoje atsiras pavyzdinë kasdieniam susisiekimui skirta dviraèiø trasa
Demonstraciniam dviraèiø takui bus skelbiamas konkursas. Susisiekimo ministerijoje sudaryta komisija geriausià savivaldybiø parengtà projektà ketina išrinkti ateinanèiø metø pavasará.
 
„Pagrindinë šio projekto idëja – geriausiai pasirengusioje savivaldybëje sukurti patogiai ir saugiai árengtà dviraèiø trasà, kuri taptø pavyzdþiu kitiems miestams plëtojant kasdiená þmoniø susisiekimà vykstant á darbà, mokymo ástaigas, kitais asmeniniais reikalais“, – teigë susisiekimo ministras Eligijus Masiulis. 
Skaityti toliau: http://sumin.lt/lt/naujienos/11440