Naikins Kauno dviraèiø takuose styranèius strypus
Parayta admin Rugsjo 25 2011 14:17:36

Takø viduryje árengti metaliniai strypai turëtø saugoti nuo neklauþadø automobilininkø, bet atlieka dviratininkø þalotojø vaidmená. Kliûtis nuspræsta nupjauti.


Iplstos naujienos

Takø viduryje árengti metaliniai strypai turëtø saugoti nuo neklauþadø automobilininkø, bet atlieka dviratininkø þalotojø vaidmená. Kliûtis nuspræsta nupjauti.

„Atviras kaukolës lûþis, koma, lûþæ raktikauliai, rankø ir kojø kaulai“, – dviraèiø takø viduryje árengtø metaliniø kuolø sukeltas nelaimes vardino Lietuvos dviratininkø bendrijos pirmininkas Linas Vainius.

Strypai buvo árengti tam, kad sustabdytø takais norinèius pasivaþinëti chuliganiškus automobiliø vairuotojus. L.Vainius teigia, kad strypai stovi ne visuose takuose, taèiau juose problemø dël automobiliø nekyla.

Skaityti toliau: http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/naikins-kauno-dviraciu-takuose-styrancius-strypus-378164