Lietuviai á vieðàjá transportà persëda nenoriai
Parayta admin Rugsjo 25 2011 14:18:44

Lietuvoje kelionës automobiliu tampa vis brangesnës – degalø kainos per pastaruosius trejus metus Lietuvoje padidëjo maþdaug 44 proc., taèiau, pasak SEB banko šeimos finansø ekspertës Julitos Varanauskienës, Lietuvos gyventojai blogëjant ekonominei situacijai neskuba asmeninio automobilio iškeisti á viešàjá transportà. Statistika rodo, kad priemiestinio ir miesto transporto paslaugas teikianèiø ámoniø pajamos per trejus sunkmeèio metus sumaþëjo maþdaug penktadaliu.


Iplstos naujienos

Lietuvoje kelionës automobiliu tampa vis brangesnës – degalø kainos per pastaruosius trejus metus Lietuvoje padidëjo maþdaug 44 proc., taèiau, pasak SEB banko šeimos finansø ekspertës Julitos Varanauskienës, Lietuvos gyventojai blogëjant ekonominei situacijai neskuba asmeninio automobilio iškeisti á viešàjá transportà. Statistika rodo, kad priemiestinio ir miesto transporto paslaugas teikianèiø ámoniø pajamos per trejus sunkmeèio metus sumaþëjo maþdaug penktadaliu.

Remiantis „Eurobarometro“ duomenimis, matyti, kad keliaudami lietuviai pirmenybæ teikia asmeniniam automobiliui (44 proc.). Viešàjá transportà renkasi maþdaug 30 proc., o vaþiuoja dviraèiu arba vaikšto pësèiomis – apie 23 proc. šalies gyventojø.

„Atrodytø, kad pablogëjus finansinei situacijai þmonës iš nuosavo automobilio turëtø persësti á viešàjá transportà. Taèiau taip nëra. Norint sutaupyti, pirmiausia ieškoma kitø sprendimø, pavyzdþiui, perkami pigesni kontrabandiniai degalai, automobilis keièiamas á ekonomiškesná, sumontuojama dujø áranga ar atsisakoma antrojo šeimos automobilio“, – pastebi J.Varanauskienë.

Skaityti toliau: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuviai-i-viesaji-transporta-perseda-nenoriai-56-170933