Elektrinës ir bevariklës transporto technologijos bei strategijos
Parayta admin Rugsjo 25 2011 14:19:27

Šiandienines ekonomines sistemas drasko prieštaravimai: taupymas, vartojimo, kainø (o daþnai ir sànaudø) maþinimas joms neaktualu, nes tuomet krenta BVP ir pelnas, vadinasi, „nelieka augimo ir gerovës”; kartu jose sistemingai ugdoma viešoji nuomonë, esà ekologiniai produktai, sprendimai, priemonës „brangina” paslaugas, yra skirtos aukštesnei klasei, atitinkamai pozicionuojamos ir kainos... bûtent – pozicionuojamos.


Iplstos naujienos

Šiandienines ekonomines sistemas drasko prieštaravimai: taupymas, vartojimo, kainø (o daþnai ir sànaudø) maþinimas joms neaktualu, nes tuomet krenta BVP ir pelnas, vadinasi, „nelieka augimo ir gerovës”; kartu jose sistemingai ugdoma viešoji nuomonë, esà ekologiniai produktai, sprendimai, priemonës „brangina” paslaugas, yra skirtos aukštesnei klasei, atitinkamai pozicionuojamos ir kainos... bûtent – pozicionuojamos.

Pamëginkime paþvelgti á ekologinës màstysenos ir siûlomø pokyèiø esmæ atidþiau ir ásitikinsime, kad tai manipuliacija, ir ypaè – transporto srityje. Aišku, jei á benzinà maišysime brangius skandinaviškose laboratorijose išaugintus priedus, klijuosime ant jo sertifikatø lipdukus, o tepalus lepinsime vis aukštesniais „darnaus vystymosi“ standartais, tai viskas tik brangs, ir teks arba imti kurui paskolà, arba gráþti prie dyzelio, mazuto ir anglies.

Metas sugriauti ekologiniø priemoniø brangumo mitus

Reikia daryti atvirkšèiai – kvestionuoti paèià sistemà arba „civilizacijà“, apsukti „progreso“ manijà 180 laipsniø. Èia esmingos dvi, iš paþiûros priešingos, kryptys: bevariklës bei socialinës „praeities“ strategijos ir – naujausios technologijos, orientuotos á energijos sànaudø maþinimà bei švarinimà. Kodël jos taip lëtai populiarëja?

Patyrinëkime visus šiuos pagrindinius metodus ir ásitikinsime, kad susisiekimas pësèiomis bei dviraèiais, kurá ágalina gyvenvieèiø koncentravimas ir vertikali plëtra, yra šimteriopai pigiau nei individualaus automobilio (ar neretai visureigio) manija, kurià dar pabrangina ekologiniø principø lemta valstybës politika, akcizai ir kiti mokesèiai. Tas pats scenarijus veiks ir lyginant individualias keliones su viešuoju transportu – nuo moderniausiø troleibusø iki traukiniø. Pagaliau ir elektrinis variklis varo pigiau nei pagrástas naftos produktais, o jau atrastos ir dar inovatyvesnës alternatyvos. Bet pradëkim nuo paprasèiausiø.

Skaityti toliau: http://www.atgimimas.lt/Aktualijos/Elektrines-ir-bevarikles-transporto-technologijos-bei-strategijos