Ar gali mieste bûti per daug dviratininkø?
Parayta admin Rugsjo 25 2011 14:20:31

Kopenhagos miesto pavyzdys rodo, kad didelis skaièius dviratininkø mieste gali ne tik dþiuginti, bet ir kelti nerimà. Vietinës dviratininkø bendruomenës ir turizmo kompanijos áspëja, kad didëjanèios dviraèiø grûstys mieste baugina.
 


Iplstos naujienos

Kopenhagos miesto pavyzdys rodo, kad didelis skaièius dviratininkø mieste gali ne tik dþiuginti, bet ir kelti nerimà. Vietinës dviratininkø bendruomenës ir turizmo kompanijos áspëja, kad didëjanèios dviraèiø grûstys mieste baugina.

Ar gali miestas turëti per daug dviratininkø? Toks klausimas gali nuskambëti keistai, turint omenyje vyraujanèià nuomonæ, kurià, beje, patvirtina ir moksliniai tyrimai, kad kuo daugiau dviratininkø jûsø mieste, tuo saugesnis gatvëje bûsite.

Kopenhaga – vienas iš nedaugelio Europos miestø, galinèiø pasigirti tokia áspûdinga dviratininkø statistika – 36 proc. Danijos sostinës gyventojø kasdien á darbà ar mokyklà keliauja dviraèiu. Dar daugiau – iki 2015-øjø Kopenhaga ketina šá rodiklá „kilstelëti“ iki 50 proc.

Taèiau didëjant dviratininkø skaièiui, pilnëja ir tam skirti takeliai, o tai sukelia ir problemø. Aneh Hajdu, dirbanti nacionalinëje turizmo agentûroje, sako, kad piko valandomis vaikø á miestà su dviraèiais neleidþia: „Tai per daug pavojinga.

Net ir atvykëliø akimis, Kopenhagos infrastruktûra nespëja prisitaikyti prie taip greitai gausëjanèio dviratininkø bûrio – jau dabar sunku rasti parkavimo vietà dviraèiui prie pagrindiniø miesto autobusø ir traukiniø stoèiø.

Taigi kà daryti, kai kritinë dviratininkø masë didëja greièiau nei miestas spëja prie jos prisitaikyti?

Skaityti toliau: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-09-22-ar-gali-mieste-buti-per-daug-dviratininku/69238