Kauno dviratininkø paradas 2011
Parađyta admin Rugsëjo 25 2011 14:21:42

Sveiki visi, kas dar nepastatĂ«te dviraèio á kampĂ . VĂ«l kvieèiame á Kauno dviratininkø rudeniná paradĂ  spalio 02 d. (sekmadiená). PradĂľia 11 val. Miesto sode LaivĂ«s alĂ«joje. AtvaĂľiuokite dviraèiu á šventæ kartu su šeima ir draugais.

Renginys skirtas Europos judriajai savaitei paminëti, gerai praleisti laikà su bièiuliais. Vieniems tai sezono uþdarymas, kitiems rudens-þiemos dviraèiø sezono pradþia. Atstumas ~20 km, planuojama trukmë ~1,5-2 val. Pabaiga Santakos parke ~13 val.


Iđplëstos naujienos

Sveiki visi, kas dar nepastatĂ«te dviraèio á kampĂ . VĂ«l kvieèiame á Kauno dviratininkø rudeniná paradĂ  spalio 02 d. (sekmadiená). PradĂľia 11 val. Miesto sode LaivĂ«s alĂ«joje. AtvaĂľiuokite dviraèiu á šventæ kartu su šeima ir draugais.

Renginys skirtas Europos judriajai savaitei paminëti, gerai praleisti laikà su bièiuliais. Vieniems tai sezono uþdarymas, kitiems rudens-þiemos dviraèiø sezono pradþia. Atstumas ~20 km, planuojama trukmë ~1,5-2 val. Pabaiga Santakos parke ~13 val.

Paradas vaĂľiuos ramiai ir smagiai kaip tvarkinga dviratininkø kolona miesto gatvĂ«mis. EismĂ  reguliuosime patys su savanoriais tvarkdariais. KolonĂ  lydĂ«s saugos tarnybos „Jungtis“ ekipaĂľas. Pasiimkite tvarkingĂ  dviratá, kavos, arbatos, gaiviøjø gĂ«rimø, sumuštiniø, atsarginæ kamerĂ , lopø rinkiná, pompĂ . Renginys vyks bet kokiu oru, pasirĂ»pinkite tinkama apranga

Maršrutas
Miesto sodas–LaisvĂ«s al.–Gedimino g.–Kaunakiemio g.–Karaliaus Mindaugo pr.–nusileidimas á Nemuno krantinæ–Šanèiø dviraèiø takas–PanemunĂ«s tiltas–A. Smetonos al. –PanemunĂ«s šilo dviraèiø takas–Taurakiemio g.-PaĂľaislio g.-PamiškĂ«s g.-Kruonio g.-Vilkø g.-Stirnø g.-Elniø g. -Baterijos pl. -Vaidoto g.–Jiesios pl.–Piliakalnio g.–H. ir O. Minkovskiø g.–Veiveriø g.–Aleksoto tiltas–iškart uĂľ tilto posĂ»kis á kairæ pro Vytauto baĂľnyèiĂ  á RotušĂ«s a.–JĂ«zuitø skg.–Prieplaukos krantinĂ«.
Pabaiga stovĂ«jimo aikštelĂ«je šalia Santakos parko (prie riedutininkø rampos).

Skaityti toliau: http://www.facebook.com/event.php?eid=118221944950520