Dviraèiø mieste galima bus vaþiuoti dviraèiu?
Parayta admin Rugsjo 25 2011 14:24:14

Kitais metais Šiauliuose uþ beveik 7 mln. litø turëtø bûti nutiestos dviraèiø trasos arba atnaujintos senos. Kadangi visam miestui pinigø neuþteks, konsultantai Šiauliams siûlo atnaujinti dvi - palei Tilþës gatvæ ir Vyturiø gatvæ Rëkyvos link.


Iplstos naujienos

Kitais metais Šiauliuose uþ beveik 7 mln. litø turëtø bûti nutiestos dviraèiø trasos arba atnaujintos senos. Kadangi visam miestui pinigø neuþteks, konsultantai Šiauliams siûlo atnaujinti dvi - palei Tilþës gatvæ ir Vyturiø gatvæ Rëkyvos link.

Šiaulieèiø, norinèiø vaþiuoti dviraèiu kasdien yra daug, taèiau saugiø sàlygø vaþiuoti mieste šia transporto priemone mieste nëra. Europos fondai dviraèiø takø projektui skiria 6 mln., dar milijonà turëtø pridëti Šiauliø miesto savivaldybë. Tuomet Šiauliai jau kitais metais turëtø pagrindines dviraèiø trasas.

Galimybiø studija analizavo 13 galimø dviraèiø maršrutø. Kadangi pinigø visiems jiems neuþteks, konsultantai siûlo atnaujinti trasà palei Vyturiø gatvæ (nuo Baèiûnø iki miesto ribos) ir palei Tilþës gatvæ (nuo geguþiø gatvës iki „Tilþës” prekybos centro).

Nors konsultantø išvadai, kad tikslingiausia atnaujinti trasà pagrindine miesto judëjimo ašimi -Tilþës gatve , Šiauliø vadovai ir specialistai pritarë, aritmetiškai išskaièiuotas pasirinkimas sukëlë abejoniø.

Skaityti toliau: http://ekologija.blogas.lt/dviraciu-mieste-galima-bus-vaziuoti-dviraciu-16339.html