Kvietimas á seminarà
Parayta admin Rugsjo 27 2011 16:24:12

Dviraèiø turizmas Europoje - sparèiai populiarëjanti turizmo šaka, pritraukianti vis daugiau ávairaus amþiaus ir profesijø þmoniø, o taip pat turinti didelæ socialinæ - ekonominæ naudà vietos bendruomenëms. Esant tokioms tendencijoms Europos dviratininkø federacija (European Cyclists’ Federation - ECF), atstovaujanti 60 organizacijø iš 37 šaliø, inicijavo “EuroVelo” projektà, kuriuo siekiama sukurti visà Europà apimantá ir apjungiantá dviraèiø trasø tinklà, kaip sudëtinæ Transeuropinio transporto tinklo (TEN) dalá. Iš suplanuotø 13 tarptautiniø dviraèiø trasø, apimanèiø virš 66 000 km, jau pilnai funkcionuoja 45 000 km. “EuroVelo” projekto pagrindinis tikslas - dviraèiø kaip ekologiško transporto ir turizmo priemonës populiarinimas visoje Europoje.


Iplstos naujienos

Dviraèiø turizmas Europoje - sparèiai populiarëjanti turizmo šaka, pritraukianti vis daugiau ávairaus amþiaus ir profesijø þmoniø, o taip pat turinti didelæ socialinæ - ekonominæ naudà vietos bendruomenëms. Esant tokioms tendencijoms Europos dviratininkø federacija (European Cyclists’ Federation - ECF), atstovaujanti 60 organizacijø iš 37 šaliø, inicijavo “EuroVelo” projektà, kuriuo siekiama sukurti visà Europà apimantá ir apjungiantá dviraèiø trasø tinklà, kaip sudëtinæ Transeuropinio transporto tinklo (TEN) dalá. Iš suplanuotø 13 tarptautiniø dviraèiø trasø, apimanèiø virš 66 000 km, jau pilnai funkcionuoja 45 000 km. “EuroVelo” projekto pagrindinis tikslas - dviraèiø kaip ekologiško transporto ir turizmo priemonës populiarinimas visoje Europoje.

Tuo paèiu tikslu 2006 m. Lietuvoje buvo iškilmingai atidaryta Pajûrio dviraèiø trasa, kaip sudëtinë planuojamø tarptautiniø trasø „EuroVelo 10“ ir „EuroVelo 13“ dalis. Deja, iki šiol Pajûrio dviraèiø trasa nebuvo paþenklinta kaip tarptautinë trasa nei vienoje pajûrio savivaldybiø. Yra daug atvirø klausimø dël Pajûrio dviraèio trasos prieþiûros, þenklinimo, valdymo, kad ji atitiktø „EuroVelo“ trasos reikalavimus ir bûtø pilnai integruota á „EuroVelo“ tinklà.

Kaip ir kada „EuroVelo 10“ ir „EuroVelo 13“ taps pilnavertëmis tarptautinëmis trasomis Lietuvoje? Ar išliks Lietuvoje Pajûrio dviraèiø trasa? Šiame seminare nagrinësime Geleþinës uþdangos trasos „EuroVelo 13“ vystymo galimybes ir pristatysime jau ágyvendintus Pajûrio dviraèiø trasos plëtros projektus (pvz., Palangos mieste ir Klaipëdos rajone). Antroje seminaro dalyje visiems dalyviams bus pasiûlyta sësti ant dviraèiø ir praktiškai susipaþinti su esama Pajûrio dviraèiø trasos bûkle Klaipëdos mieste bei siûlomais trasos pakeitimais.

Skaityti toliau ir programa: http://www.dviratis.lt/index.php?page=events&CID=15&view=245