Garsiame klube "Kablys" - pirmasis Lietuvoje BMX, riedlenèiø ir rieduèiø parkas po uþdaru stogu!
Parayta admin Spalio 01 2011 15:49:54

Spalio 1 dienà, šeštadiená, Vilniuje duris pravers aktyvaus laisvalaikio centras "Kablys", kuriame bus árengtas pirmasis Lietuvoje BMX dviraèiø, riedlenèiø ir rieduèiø parkas po uþdaru stogu "Lionskater".


Iplstos naujienos

Spalio 1 dienà, šeštadiená, Vilniuje duris pravers aktyvaus laisvalaikio centras "Kablys", kuriame bus árengtas pirmasis Lietuvoje BMX dviraèiø, riedlenèiø ir rieduèiø parkas po uþdaru stogu "Lionskater".

Ekstremalø itin laukiamas 500 kvadratiniø metrø ploto parkas ásikurs legendiniu tituluojamame klube "Kablys". Anksèiau šioje vietoje buvo Geleþinkelininkø rûmai.

Dabar èia galës treniruotis ir dalyvauti varþybose BMX dviraèiø, riedlenèiø ir rieduèiø gerbëjai. Tokius parkus jau seniai turi Latvijos ir Estijos sostiniø gyventojai.

"Lionskater" ákûrëjas - Vilius Aleksonis.  Naujàjá parkà finansuoja privaèios lëšos ir "Nestle Baltics". Beje, èia vyks ne tik ekstremaliø šokiø varþybos ir treniruotës, bet jau árengtas dviraèiø nuomos punktas, riedlenèiø parduotuvë, yra gatvës šokiø asociacija.

Planuojama, kad vyks koncertai, parodos, susirinks alternatyvus jaunimas, vyks ávairiausi meno projektai.

Audringai uþriaumosianèioje "Lionskate" atidarymo šventëje spalio 1 dienà, nuo 12 valandos nemokamai vyks BMX dviraèiø ir riedlenèiø varþybos, originalios koncepcijos "Kings and Qeens" gatvës šokiai bei improvizuotos reperiø dvikovos.

Skaityti toliau: http://www.ekstremalas.lt/zeme/dviraciai-riedlentes-rieduciai-28/lt/garsiame-klube--kablys----pirmasis-lietuvoje-bmx--riedlenciu-ir-rieduciu-parkas-po-uzdaru-stogu---foto--2108.html