Dviraèiø LED ðviesos: ne tik graþu, bet ir efektyvu
Parayta admin Spalio 01 2011 18:14:13

San Franciske, du biotechnikai bei buvæs NASA inþinierius sukûrë neáprastà sprendimà su diodinëmis lempomis be pavadino já revoliucijà atspindinèiu vardu „Revolights“. Negana to, savo technologijà jie pritaikë dviraèiui.


Iplstos naujienos

San Franciske, du biotechnikai bei buvæs NASA inþinierius sukûrë neáprastà sprendimà su diodinëmis lempomis be pavadino já revoliucijà atspindinèiu vardu „Revolights“. Negana to, savo technologijà jie pritaikë dviraèiui.

Paþangios apšvietimo sistemos paprastai nemontuojamos á dvirates transporto priemones, taèiau šis sprendimas gali sukelti revoliucijà – tikràja to þodþio prasme.

Taigi, aplink visà dviraèio ratlanká išdëliotos LED lemputës, elektros energijà „semia“ iš lièio-jonø baterijø. Stovint vietoje, gali pasirodyti, jog ši technologija – nieko stebuklingo, tiesiog lemputës pašvieèia ir uþgæsta viena po kitos, taèiau visa „magija“ prasideda tada, kai dviraèio ratai ima suktis. Lemputës švieèia bei uþgæsta tokiø daþniu, jog atrodo, kad treèdalis ratlankio tiesiog švieèia. „Tron“ filmo gerbëjams tai, turbût labai patiktø...

Taèiau šis „išradimas“ net ir tamsiausià naktá leis automobiliø vairuotojams pastebëti šalikelëje vaþiuojantá dviratá. Ryškiai švieèiantys ratlankiai matosi iš bet kokio kampo.

Video ir skaityti toliau: http://www.15min.lt/naujiena/gazas/gatve/idomios-dviraciu-led-sviesos-ne-tik-grazu-bet-ir-efektyvu-221-172420