Donorystæ skatins ant dviraèiø
Parayta admin Spalio 01 2011 18:15:06

Pasaulinës organø donorystës dienos proga Klaipëdoje rengiamas simbolinis dviraèiø þygis „Uþ organø donorystæ! Uþ gyvenimà!“. Palaikantieji kilnià idëjà rytoj susiburs Atgimimo aikštëje.


Iplstos naujienos

Pasaulinës organø donorystës dienos proga Klaipëdoje rengiamas simbolinis dviraèiø þygis „Uþ organø donorystæ! Uþ gyvenimà!“. Palaikantieji kilnià idëjà rytoj susiburs Atgimimo aikštëje.

Þygá organizuoja Lietuvos nefrologiniø ligoniø asociacija „Gyvastis“, vienijanti þmones, patyrusius inksto, širdies, kepenø, plauèiø transplantacijà, taip pat ir jos tebelaukianèius.
„Šia akcija norime parodyti, kad þmonës po organø persodinimo operacijos gali gyventi visavertá gyvenimà, taip pat tai tarsi padëka toms šeimoms, kuriø apsisprendimas paaukoti artimøjø organus išgelbëjo kitø gyvybes“, – sakë asociacijos prezidentë Ugnë Šakûnienë.

Klaipëdieèiai, norintys prisijungti prie akcijos, kvieèiami 11 val. dviraèiais atriedëti á Atgimimo aikštæ. Èia vyks dalyviø registracija, bus dalijama akcijos atributika. Þygis startuos 13 val. Dviratininkai vaþiuos H.Manto gatve iki Lietuvininkø aikštës, po to tuo paèiu maršrutu gráš atgal. Gráþæ þygeiviai á dangø paleis balionus su akcijos šûkiu.

Skaityti toliau: http://www.15min.lt/naujiena/miestas/klaipeda/donoryste-skatins-ant-dviraciu-43-172336