Madingos ir ant dviraèiø
Parayta admin Spalio 02 2011 19:58:20

Uostamiesèio gyventojai galëjo stebëti neáprastà reginá – ketvirtadiená senamiesèio gatvëmis riedëjo stilingi dviraèiai, kuriais vaþinëjo naujà drabuþiø kolekcijà pristatantys modeliai.


Iplstos naujienos

Uostamiesèio gyventojai galëjo stebëti neáprastà reginá – ketvirtadiená senamiesèio gatvëmis riedëjo stilingi dviraèiai, kuriais vaþinëjo naujà drabuþiø kolekcijà pristatantys modeliai.

Taip neáprastai pristatyti rudens/þiemos kolekcijà „Julia Janus“ pirmà kartà uostamiestyje nutarë garsi dizainerë, kuri iki šiol visiems labiau þinoma kaip Julija Þilënienë.

Pati dizainerë tikina, jog tokiu bûdu pristatyti rudens/þiemos kolekcijà nutarta dël to, jog siekiama, kad jà pamatyti galëtø visi norintys, o ne tik saujelë „išrinktøjø“. Moteris taip norëjo pabrëþti ir tai, kad jos kuriami drabuþiai yra skirti ir prieinami visiems.

Skaityti toliau: http://klaipeda.diena.lt/naujienos/miestas/madingos-ir-ant-dviraciu-380197