Kauno gatvëmis nusidriekë dviraèiø parado kolona
Parayta admin Spalio 02 2011 19:59:02

Sekmadiená Kaune jau treèià kartà surengtas dviratininkø paradas, jo tikslas yra propaguoti ekologiškà transportà ir taip maþinti oro taršà mieste.


Iplstos naujienos

Sekmadiená Kaune jau treèià kartà surengtas dviratininkø paradas, jo tikslas yra propaguoti ekologiškà transportà ir taip maþinti oro taršà mieste.

Dviratininkø kolona susirinko Laivës alëjoje prie Miesto sodo. Dviraèiø aistruoliai apvaþiavo miesto Centrà, Vièiûnus, Aleksotà. Maršruto ilgis siekë 20 kilometrø.

Dviratininkø kolona lydëjo saugos tarnybos „Jungtis“ ekipaþas.

Skaityti toliau: http://www.15min.lt/naujiena/miestas/kaunas/kauno-gatvemis-nusidrieke-dviraciu-parado-kolona-42-172674