Vilnieèiai ið naujo atras Karoliniðkiø draustinio groþá
Parayta admin Spalio 10 2011 06:03:37

Valstybinë saugomø teritorijø tarnyba prie AM pradëjo vykdyti projektà „Karoliniškiø kraštovaizdþio draustinio tvarkymas“. Sostinëje šalia Neries upës bus árengti kalvø keterø, upës slënio ir kiti pësèiøjø takai, lygumø slidþiø trasos, apþvalgos aikštelës, atnaujinti dviraèiø takai, pastatyti informaciniai stendai ir kryptys. Draustinio tvarkymo metu bus vykdomi sanitariniai, ugdomieji ir kraštovaizdþio formavimo kirtimai.


Iplstos naujienos

Valstybinë saugomø teritorijø tarnyba prie AM pradëjo vykdyti projektà „Karoliniškiø kraštovaizdþio draustinio tvarkymas“. Sostinëje šalia Neries upës bus árengti kalvø keterø, upës slënio ir kiti pësèiøjø takai, lygumø slidþiø trasos, apþvalgos aikštelës, atnaujinti dviraèiø takai, pastatyti informaciniai stendai ir kryptys. Draustinio tvarkymo metu bus vykdomi sanitariniai, ugdomieji ir kraštovaizdþio formavimo kirtimai.

Karoliniškiø kraštovaizdþio draustinio teritorija apima 162 ha Vilniaus miesto plotà. Draustinis driekiasi miškinguose Neries slënio šlaituose, priešais Vingio parkà. Iš Šiaurës vakarø pusës draustinis ribojasi su Lazdynø, Karoliniškiø, Viršuliškiø, Šeškinës rajonais, iš rytø pusës su Þvërynu. Pagrindinis tvarkymo darbø tikslas - sumaþinti chaotiško draustinio lankymo átakà šiai saugomai teritorijai.

Skaityti toliau: http://www.lrytas.lt/-13179750541316367845-vilnie%C4%8Diai-i%C5%A1-naujo-atras-karolini%C5%A1ki%C5%B3-draustinio-gro%C5%BE%C4%AF.htm