Ko mûsø rajone daugiau - baidarininkø ar dviratininkø?
Parayta admin Spalio 10 2011 06:07:05

Rajono Vietos veiklos grupë, svarsèiusi tarpteritorinius projektus, aptarë zarasiškiø siûlymà dviraèiø maršrutà Aleksandravëlë-Deguèiai pratæsti á Zarasø rajonà ir sujungti já su Sartø regioninio parko dviraèiø taku ir Jûþintø seniûnijos seniûnës Audronës Baltuškaitës idëjà - árengti bent keletà poilsio aikšteliø baidarëmis keliaujantiems Šventosios upe. Kam - dviratininkams ar baidarininkams - projektinë pagalba labiau reikalinga? "Gimtasis Rokiškis" siûlo išaiškinti, kuriø sporto šakø - dviraèiø ar baidariø - entuziastø mûsø rajone daugiau.


Iplstos naujienos

Rajono Vietos veiklos grupë, svarsèiusi tarpteritorinius projektus, aptarë zarasiškiø siûlymà dviraèiø maršrutà Aleksandravëlë-Deguèiai pratæsti á Zarasø rajonà ir sujungti já su Sartø regioninio parko dviraèiø taku ir Jûþintø seniûnijos seniûnës Audronës Baltuškaitës idëjà - árengti bent keletà poilsio aikšteliø baidarëmis keliaujantiems Šventosios upe. Kam - dviratininkams ar baidarininkams - projektinë pagalba labiau reikalinga? "Gimtasis Rokiškis" siûlo išaiškinti, kuriø sporto šakø - dviraèiø ar baidariø - entuziastø mûsø rajone daugiau.

Skaityti toliau: http://www.grokiskis.lt/temos/aktualijos/2011/10/05/ko-musu-rajone-daugiau---baidarininku-ar-dviratininku