Dviraèiø takai – dar ne europiniai
Parayta admin Spalio 10 2011 06:08:44

Nepriþiûrëti bei dingæ kelio þenklai, neišasfaltuoti takai – kol dviraèiø trasomis nebus pasirûpinta, jos netaps Europos dviraèiø tinklo „EuroVelo“ dalimi. Tokias problemas Klaipëdoje vykusiame seminare kartu su valdininkais aptarë dviratininkai.


Iplstos naujienos

Nepriþiûrëti bei dingæ kelio þenklai, neišasfaltuoti takai – kol dviraèiø trasomis nebus pasirûpinta, jos netaps Europos dviraèiø tinklo „EuroVelo“ dalimi. Tokias problemas Klaipëdoje vykusiame seminare kartu su valdininkais aptarë dviratininkai.

Išnagrinëjæ rûpimus klausimus jie patys sëdo ant dviraèiø ir valandà vaþinëjo Klaipëdos gatvëmis. Nusirišæs kaklaraištá ir nusivilkæs švarkà dviratá mynë ir meras Vytautas Grubliauskas. „Daþnai vaþinëju dviraèiu su visa šeima. Dabar, kai gyvename Melnragëje, kone kiekvienà vakarà vaþiuojame iki Danës upës centre ir atgal. Kartà dviraèiu vaþiavau ir á darbà. Dviraèiø takai gana geri, bet vietomis pravaþiuojami tik su buldozeriu“, – savo pastabomis dalijosi meras.

Neskiria dëmesio

Pasak Lietuvos dviratininkø bendrijos tarybos nario Sauliaus Ruþinsko, prieš penkerius metus pajûris gavo dovanà, kurios nevertina. „Turizmo departamentas pastatë ir perdavë savivaldybei pajûrio dviraèiø trasos þenklus. Jau gavæ šià dovanà valdininkai piktinosi, kad reikës tvarkyti, ir netvarkë. Juk tai nauda miestui – takais vaþinëja miestieèiai, jie pritraukia ir kitø miestø þmones, kurie èia išleidþia pinigus. Kalbame apie europinæ „Euro velo“ trasà, taèiau neišsprendþiamos vietinës problemos, þenklai nepriþiûrëti penkerius metus, kai kuriø jau nebëra“, – sakë S.Ruþinskas.

Skaityti toliau: http://www.15min.lt/naujiena/miestas/klaipeda/dviraciu-takai-dar-ne-europiniai-43-172728