Kur dingo Kauno Senamiesèio dviraèiø takas?
Parayta admin Spalio 17 2011 19:55:24

Daugelyje vietø jau net nebeáþiûrimø per visà Senamiestá einanèio dviraèiø tako linijø perdaþyti neplanuojama. Toká sprendimà Kauno valdþia priëmë atsiþvelgusi á barø bei kaviniø savininkø norà staliukus išstatyti kone visoje Vilniaus gatvëje.


Iplstos naujienos

Daugelyje vietø jau net nebeáþiûrimø per visà Senamiestá einanèio dviraèiø tako linijø perdaþyti neplanuojama. Toká sprendimà Kauno valdþia priëmë atsiþvelgusi á barø bei kaviniø savininkø norà staliukus išstatyti kone visoje Vilniaus gatvëje.

Ruošiantis rugsëjo viduryje á Kaunà persikëlusiam Europos krepšinio èempionatui, buvo naujai perdaþytas per visà Laisvës alëjà einantis dviraèiø takas. Taèiau dalá dviraèiø mëgëjø nustebino, jog Senamiestyje viskas liko kaip buvæ.

Staliukai uþdengtø takà

Paaiškëjo, jog planus atnaujinti per visà Vilniaus gatvæ einantá dviraèiø takà uþblokavo Senamiestyje dirbantys verslininkai. Jie Kauno valdþios atstovams pareiškë, jog Vilniaus gatvëje veikianèiø barø ir kaviniø staliukus pastaèius lauke, dviraèiø takà þyminèios linijos nebetektø prasmës.

„Kadangi Senamiesèio kavinës savo stalus iškelia truputëlá toliau nei šaligatviai, kai kur jie dengtø tà patá dviraèiø takà. O mûsø noras yra kiek galima daugiau leisti verslininkams ir kitoms organizacijoms išeiti á gatves, kad jose bûtø šurmulys ir judesys“, – aiškino Kauno vicemeras Povilas Maèiulis.

Skaityti toliau: http://www.15min.lt/naujiena/miestas/kaunas/kur-dingo-kauno-senamiescio-dviraciu-takas-42-173896