Bus rengiamas strateginis veiksmø planas dviraèiø takø plëtrai Kaune
Parayta admin Spalio 17 2011 19:56:10

Kauno miesto vadovai šiandien nusprendë, kad neuþtenka kalbëti apie dviraèiø takø plëtrà, bûtina numatyti ir veiksmø ágyvendinimo planà, kaip ketinama to pasiekti.


Mero pavaduotojas Povilas Maèiulis antradiená surengë pasitarimà su transporto, miesto tvarkymo, aplinkos apsaugos skyriaus specialistais, su kuriais aptarë esamà dviraèiø takø bûklæ, naujø takø atsiradimo galimybes.


Iplstos naujienos

Kauno miesto vadovai šiandien nusprendë, kad neuþtenka kalbëti apie dviraèiø takø plëtrà, bûtina numatyti ir veiksmø ágyvendinimo planà, kaip ketinama to pasiekti.

Mero pavaduotojas Povilas Maèiulis antradiená surengë pasitarimà su transporto, miesto tvarkymo, aplinkos apsaugos skyriaus specialistais, su kuriais aptarë esamà dviraèiø takø bûklæ, naujø takø atsiradimo galimybes.

Kelis metus savivaldybëje veikë Bevariklio transporto komisija, kuri rûpinosi visais dviratininkams rûpimais klausimais. Taèiau ši komisija buvo panaikinta.

Vicemero nuomone, bûtina bent jau sudaryti darbo grupæ, kuri kuruotø šiuos klausimus.

„Ši grupë galëtø išgryninti strateginá veiksmø planà, pagal kurá dirbtume. Nereikia bijoti þiûrëti 10 metø á prieká ir planuoti", - apie bûsimus darbo grupës darbus pasakojo vicemeras P.Maèiulis.

Skaityti toliau: http://kaunas.lt/index.php?3308241612