Panevëþyje ketinama ákurti dviraèiø namus
Parayta admin Spalio 17 2011 19:56:53

Tuo metu, kai mieste dël krizës smarkiai sumaþëjo gyventojø, kai vakarais ištuštëja gatvës ir barai, Panevëþio valdþia nusprendë surizikuoti ir ákurti dviraèiø namus. Miestieèiai juokauja, kad valdþia turbût ketina likusius panevëþieèius išlaipinti iš automobiliø, uþsodinti ant dviraèiø ir paèiame populiariausiame dviraèiø take pastatyti dviraèiø namus. „EKO redakcija“ paprašë idëjà pristatyti Panevëþio miesto savivaldybës vicemerà Gintarà Šileiká.


Iplstos naujienos

Tuo metu, kai mieste dël krizës smarkiai sumaþëjo gyventojø, kai vakarais ištuštëja gatvës ir barai, Panevëþio valdþia nusprendë surizikuoti ir ákurti dviraèiø namus. Miestieèiai juokauja, kad valdþia turbût ketina likusius panevëþieèius išlaipinti iš automobiliø, uþsodinti ant dviraèiø ir paèiame populiariausiame dviraèiø take pastatyti dviraèiø namus. „EKO redakcija“ paprašë idëjà pristatyti Panevëþio miesto savivaldybës vicemerà Gintarà Šileiká.

„Šiuo metu ieškome tinkamø patalpø, kuriose galëtø rinktis dviraèiø sporto entuziastai, èia veiktø kavinë, dviraèiø nuomos punktas, vyktø edukacinës programos, bûtø demonstruojami filmai“, – þada vicemeras.

Jeigu šiuos planus išties pavyktø ágyvendinti, panevëþieèiø dviraèiø sporto entuziastø branduolys – Kazimieras Ilginis, Alfonsas Barauskas, Virginijus Benašas ir kiti – tikrai dþiaugtøsi. Bûtent jie praûþë visiems buvusiems valdþios atstovams galvas, kad reikia populiarinti dviraèiø sportà. Be to, Panevëþys priskiriamas prie miestø, kuriuose labiausiai išplëtota dviraèiø infrastruktûra.

„Dviraèiø namai bus gyvi, mindami dviraèiø pedalus þmonës galës ásitikinti, kad taip galima gaminti elektros energijà, iš dviraèio detaliø kurti paveikslus“, – sakë dviraèiø entuziastas V. Benašas, ypaè daug dirbantis su vaikais ir jaunimu. Jis konstatuoja, kad jau „sukëlë revoliucijà jaunimo galvose“.

Panevëþys pretenduoja ir á Susisiekimo ministerijos finansuojamà demonstraciná projektà. Siekdama skatinti savivaldybes plëtoti saugià dviraèiø infrastruktûrà, ministerija galbût jau kitàmet skirs lëšø pavyzdinei trasai árengti. „Kodël ji negalëtø atsirasti pas mus. To mes ir sieksime“, – dviraèiø entuziastams þada valdþia. Ir jie tiki. Kazimieras Ilginis jau planuoja skaityti paskaitas apie dviraèiø sporto naudà þmogaus sveikatai, ekologinæ naudà (kuo maþiau vaþinësime automobiliais, tuo bus švaresnis oras, o tai teigiamai atsilieps ir visai planetai).

Skaityti toliau: http://www.alfa.lt/straipsnis/12652693/Panevezyje.ketinama.ikurti.dviraciu.namus=2011-10-13_10-00/