Daiktø pusryèiai. Dviraèio rëmas - pagal vardà
Parayta admin Spalio 17 2011 19:59:28

Visi dviraèiø mylëtojai stengiasi kaip išmanydami tobulinti personalizuoti savo dviratæ transporto priemonæ. Dizainerë Juri Zaech turi jums originalø pasiûlymà.


Iplstos naujienos

Visi dviraèiø mylëtojai stengiasi kaip išmanydami tobulinti personalizuoti savo dviratæ transporto priemonæ. Dizainerë Juri Zaech turi jums originalø pasiûlymà.

Šveicarijoje gimusi ir šiuo metu gyvenanti Prancûzijoje menininkë nëra labai þinoma, taèiau dviraèiø mylëtojai turëtø šià pavardæ ásidëmëti.

Skaityti toliau: http://ekologija.blogas.lt/daiktu-pusryciai-dviracio-remas-pagal-varda-16985.html