Rajone daugëja dviraèiø takø
Parayta admin Spalio 23 2011 20:50:07

Per pastaruosius trejus metus Klaipëdos regione šalia uþmiesèio keliø nutiesta 7,6 km pësèiøjø ir dviraèiø takø ar šaligatviø.

Pasak specialistø, šiø takø plëtra didina eismo saugumà ir maþina aukø skaièiø keliuose.


Iplstos naujienos

Per pastaruosius trejus metus Klaipëdos regione šalia uþmiesèio keliø nutiesta 7,6 km pësèiøjø ir dviraèiø takø ar šaligatviø.

Pasak specialistø, šiø takø plëtra didina eismo saugumà ir maþina aukø skaièiø keliuose.

Didina saugumà

Uþ pësèiøjø ir dviraèiø takø tiesimà prie valstybinës reikšmës keliø yra atsakinga Lietuvos automobiliø keliø direkcija. Jos duomenimis, Lietuvos valstybinës reikšmës keliuose nuo 2007 m. iki 2011 m. bendras pësèiøjø ir dviraèiø takø ilgis išaugo nuo 1 090 km iki 1 240 km. Kad pësèiøjø ir dviraèiø takai yra veiksminga eismo saugumo priemonë rodo ir skaièiai: 2007 m. þuvo 235 pëstieji (dviratininkø - 73), o 2010 m. þuvo - 106 (dviratininkø - 24).

"Tyrimai rodo, kad vien tako nutiesimas sumaþina eismo ávykiø tikimybæ treèdaliu, taèiau derinant su kitomis priemonëmis - apšvietimo árengimu, saugaus perëjimo per kelià uþtikrinimu, apsauginiø tvoreliø árengimu, nuolatine tako prieþiûra - padeda uþtikrinti, kad eismo ávykio tikimybë tampa ypaè maþa", - pasakojo Lietuvos automobiliø keliø direkcijos Eismo saugumo skyriaus vedëjo pavaduotojas Povilas Narbutas.

Per pastaruosius trejus metais Klaipëdos regione šalia uþmiesèio keliø buvo nutiesta 7,6 km pësèiøjø ir dviraèiø takø ar šaligatviø. Ilgiausi jø driekiasi palei valstybinës reikšmës rajoninius kelius Slengai-Baukštininkai, Klaipëda-Triušiai-Kretinga beialia krašto kelio Plungë-Vëþaièiai.

Trumpesni takai tiesiami sprendþiant lokalias saugaus eismo problemas, kai valstybinës reikmës kelias kertà gyvenvietæ ir bûtina uþtikrinti saugø pësèiøjø ar dviratininkø patekimà prie mokyklø, parduotuviø ar autobusø stoteliø, pësèiøjø perëjø.

Klaipëdos rajone ásikûrusios Triušeliø gyvenvietës bendruomenës nariai taip pat dþiaugiasi šiais metais baigtu tiesti dviraèiø taku palei kelià Slengai-Baukštininkai. Jis kerta ir šià gyvenvietæ, tad joje uþtikrintas didesnis eismo saugumas.

Pasak P. Narbuto, artimiausiu metu planuojama pradëti tiesti takà Kretingalëje, šalia kelio Klaipëda-Kretinga nuo 15,49 iki 16,058 km. Taip pat planuojama rekonstruoti susidëvëjusio tako ruoþus šalia valstybinës reikšmës kelio Dauparai-Gargþdai-Vëþaièiai.

Skaityti toliau: http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/automobiliai/rajone-daugeja-dviraciu-taku-640693/