Suðalusi ispanë Vilniuje virðijo greitá vaþiuodama dviraèiu
Parayta admin Lapkriio 01 2011 14:46:02

Ispanijos gyventoja vaþiuodama sostinës Gedimino prospektu dviraèiu, viršijo leistinà greitá ir buvo sustabdyta Keliø policijos pareigûnø, tàdien dirbusiø su laidos „Ne vienas kelyje“ ekipa.


Iplstos naujienos

Ispanijos gyventoja vaþiuodama sostinës Gedimino prospektu dviraèiu, viršijo leistinà greitá ir buvo sustabdyta Keliø policijos pareigûnø, tàdien dirbusiø su laidos „Ne vienas kelyje“ ekipa.

Moteris sakë, kad èia Lietuvoje labai šalta, dël to tenka smarkiau minti dviraèio pedalus. Gedimino prospekte, kur greitis ribojamas iki 20 km/val., ji vaþiavo 24 km/val. greièiu. Pareigûnai patikino, kad uþ tokius paþeidimus dviratininkai taip pat baudþiami. Taèiau tà dienà dirbdami su televizijos þurnalistais, jie tik geranoriškai áspëjo tokius paþeidëjus.

Skaityti toliau: http://auto.delfi.lt/soft/susalusi-ispane-vilniuje-virsijo-greiti-vaziuodama-dviraciu.d?id=51187893