Naujo parko ðalia „Siemens“ arenos pavadinimà rinks gyventojai
Parayta admin Lapkriio 01 2011 15:36:48

Sostinëje atsirado naujas parkas. Vilnieèiai nuo šiol laikà kvieèiami leisti ir didþiulëje teritorijoje netoli „Siemens” arenos. Šabakštynà šalia „Siemens” arenos paversti patraukliu parku verslininkai ásipareigojo dar 2004-aisiais. Šá rudená jis galutinai baigtas tvarkyti. 8,5 hektaro teritorijoje sutvarkyti keturi susisiekiantys tvenkiniai, árengti per juos vedantys tilteliai.


Iplstos naujienos

Parke taip pat pastatyti suoliukai, šiukšliadëþës, informacinis stendas, nutiesti pësèiøjø takai, kai kurie jø pritaikyti ir neágaliøjø veþimëliams.

Bet dviratininkai parke nepageidaujami. Dël to parko prieigose sumontuoti keli dviraèiø stovai. Vilnieèiai raginami dviraèius palikti parko prieigose, o po teritorijà vaikšèioti pësèiomis.

Tvarkant teritorijà buvo išsaugoti nuo seno èia augantys medþiai – gluosniai, tuopos, berþai, liepos, kaštonai.

Kad parkas neatrodytø tušèias, èia buvo pasodinta ir naujø augalø – klevø, pušø, erškëtuogiø.

Iš pradþiø planuota, kad parke bus árengtos ir futbolo bei lauko teniso aikštelës. Taèiau šiø sumanymø kol kas atsisakyta, o vietoj jø parke palikta didþiulë pieva.

„Pievoje vilnieèiai galës ir futbolà þaisti, ir aitvarus laidyti. Kokiø nors sporto árenginiø èia gal atsiras vëliau”, – teigë sostinës savivaldybës miesto estetikos skyriaus vedëja Vaiva Deveikienë.

Skaityti toliau: http://www.lrytas.lt/-13198747441319231566-naujo-parko-%C5%A1alia-siemens-arenos-pavadinim%C4%85-rinks-gyventojai.htm