Policija primena – atðvaitai privalomi
Parayta admin Lapkriio 08 2011 20:27:51

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Keliø policijos valdyba tæsia prevencines priemones, skirtas pësèiøjø eismo dalyviø ir dviratininkø kontrolei.


Iplstos naujienos

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Keliø policijos valdyba tæsia prevencines priemones, skirtas pësèiøjø eismo dalyviø ir dviratininkø kontrolei.

Policijos pareigûnai patruliuos atokesnëse, neapšviestose Vilniaus miesto gatvëse, sodø bendrijø teritorijose, kontroliuos, kaip eismo dalyviai laikosi Keliø eismo taisykliø reikalavimø, stebës, ar naudojami atšvaitai. Paþeidëjams taikys administracinio poveikio priemones.

Praëjusià savaitæ nubausti 98 Keliø eismo taisykles ignoravæ pëstieji. Primename, kad Keliø eismo taisykliø reikalavimai pëstiesiems, dviratininkams ir vadeliotojams naudoti atšvaitus, dëvëti liemenes arba drabuþius su šviesà atspindinèiais elementais, yra ne rekomenduojamojo pobûdþio, bet privalomi. Tëvø prašome nepamiršti pasirûpinti, kad jø nepilnameèiai vaikai turëtø ir segëtø atšvaitus ar dëvëtø drabuþius su šviesà atspindinèiais elementais.

Keliø eismo taisykliø 48 p. „Pëstieji, eidami neapšviestu kelkrašèiu arba vaþiuojamosios dalies kraštu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, privalo neštis švieèiantá þibintà arba vilkëti ryškiaspalvæ liemenæ su šviesà atspindinèiais elementais arba bûti prie drabuþiø prisisegæ kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaità“.

KET 64 p. „Dviraèio vairuotojui leidþiama vaþiuoti keliu tik tvarkingà stabdá ir garso signalà turinèiu dviraèiu. Dviraèio gale turi bûti raudonas šviesos atšvaitas, iš abiejø šonø – oranþiniai šviesos atšvaitai arba kiti šviesà atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratø stipinø. Vaþiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviraèio priekyje turi degti baltos šviesos þibintas, o dviraèio gale – raudonos šviesos þibintas, dviraèio vairuotojas privalo dëvëti šviesà atspindinèià liemenæ arba bûti prie drabuþiø kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisisegæs šviesà atspindinèius elementus.“.

Skaityti toliau: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/policija-primena-atsvaitai-privalomi-56-178469