Ðiauliuose dviraèiø takai dar pailgës
Parayta admin Lapkriio 12 2011 11:58:14

Nuo seno dviraèiø miestu vadinamuose Šiauliuose dar padaugës dviraèiø takø. Jiems nutiesti skirta apie 7 mln. litø.


Iplstos naujienos

Nuo seno dviraèiø miestu vadinamuose Šiauliuose dar padaugës dviraèiø takø. Jiems nutiesti skirta apie 7 mln. litø.

Šiauliø savivaldybës uþsakymu parengtas pusketvirto kilometro ilgio dviraèiø tako techninis projektas. Takas turëtø tiestis Vyturiø gatve iki miesto ribos ir bûti patogus sodininkø bendrijø nariams.

Uþ bemaþ 4 mln. litø bus nutiestas ne tik dviraèiø takas, bet ir   árengtas apšvietimas ir takas pëstiesiems. Planuojama dviraèiø takà rengti ir Tilþës gatvëje.

Iš viso dviraèiø takams numatytø skirti bemaþ 7 mln. litø. Tik 1 mln. litø – savivaldybës indëlis, likusi suma – Europos Sàjungos fondø parama.

Skaityti toliau: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-11-04-siauliuose-dviraciu-takai-dar-pailges/71564