Kauno centre árengti dviraèiø stovai
Parayta admin Lapkriio 12 2011 12:00:51

Centrinëje Kauno dalyje, prie lankytinø vietø ir prie 18 mokyklø, atsirado 118 dviraèiø stovø. Jie árengti pagal Kauno miesto savivaldybës ágyvendinamà, iš dalies ES finansuojamà, tarptautiná projektà „Saugumo ir judrumo optimizavimas dël darnaus transporto ir sveikatos“.


Iplstos naujienos

Centrinëje Kauno dalyje, prie lankytinø vietø ir prie 18 mokyklø, atsirado 118 dviraèiø stovø. Jie árengti pagal Kauno miesto savivaldybës ágyvendinamà, iš dalies ES finansuojamà, tarptautiná projektà „Saugumo ir judrumo optimizavimas dël darnaus transporto ir sveikatos“.

Šio projekto tikslas – ágyvendinti priemones, gerinant bevariklio transporto, pësèiøjø ir dviratininkø eismo sàlygas, didinti šiø transporto rûšiø eismo saugumà. Tokiu bûdu gyventojai skatinami daþniau naudoti aplinkà neteršianèias transporto priemones.

Skaityti toliau: http://www.15min.lt/naujiena/miestas/kaunas/kauno-centre-irengti-dviraciu-stovai-42-177886