Lietuvos liaudies buities muziejuje – dviraèiais aplink Lietuvà
Parayta admin Lapkriio 12 2011 12:05:21

Lapkrièio 5 d. Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškëse pakvietë paminëti keliautojo Mato Šalèiaus prieš 100 metø dviraèiu atliktà þygá aplink Lietuvà. Matas Šalèius – mokytojas, keliautojas, þurnalistas, visuomenës veikëjas, energingas þmogus, dëjæs pastangas Lietuvos stiprinimui. Apkeliavæs daugybæ pasaulio šaliø, ko gero, buvo pirmasis, iš kurio lûpø tolimi kraštai suþinojo apie Lietuvà.


Iplstos naujienos

Lapkrièio 5 d. Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškëse pakvietë paminëti keliautojo Mato Šalèiaus prieš 100 metø dviraèiu atliktà þygá aplink Lietuvà. Matas Šalèius – mokytojas, keliautojas, þurnalistas, visuomenës veikëjas, energingas þmogus, dëjæs pastangas Lietuvos stiprinimui. Apkeliavæs daugybæ pasaulio šaliø, ko gero, buvo pirmasis, iš kurio lûpø tolimi kraštai suþinojo apie Lietuvà.

Visais laikais buvo tø, kurie pomëgá keliauti pritaikë þinios apie Lietuvà skleidimui: Antanas Poška, su Matu Šalèiumi išsiruošæs motociklais aplink pasaulá, Antanas Gustaitis ir jo bendraþygiai 1934 m. surengë skrydá aplink Europà, S. Dariaus ir S. Girëno skrydis per Atlantà, garsiosios jachtos „Lietuva“, „Audra“ ir „Dailë“ 1989 m. perplaukë Atlanto vandenynà (vëliau „Lietuva“ ir „Laisvë“ apiplaukë pasaulá, prieš porà metø tà padaræ ir „Ambersail“) ir daugelis kitø.

Skaityti toliau: http://morkunaite.wordpress.com/2011/11/06/lietuvos-liaudies-buities-muziejuje-dviraciais-aplink-lietuva/