Elektriniai dviraèiai: pirmàkart vairavusiø áspûdþiai bei komentarai
Parayta admin Lapkriio 12 2011 12:16:08

Treèiadiená Vilniaus dailës akademijos kiemelyje kompanija „Miromax“ pristatë elektrinius dviraèius. Bûsimieji menininkai galëjo juos išbandyti ir išsiaiškinti tokios transporto priemonës pliusus bei trûkumus. Vëliau studentai dalijosi áspûdþiais su GRYNAS.lt þurnalistais.


Iplstos naujienos

Treèiadiená Vilniaus dailës akademijos kiemelyje kompanija „Miromax“ pristatë elektrinius dviraèius. Bûsimieji menininkai galëjo juos išbandyti ir išsiaiškinti tokios transporto priemonës pliusus bei trûkumus. Vëliau studentai dalijosi áspûdþiais su GRYNAS.lt þurnalistais.

Kompanijos vadovas Miroslavas Vengrovskis teigë, jog ámonë skelbs konkursà, kuriame akademijos studentai galës pateikti savo idëjas, kaip jie ásivaizduoja elektriná dviratá, keturatá ar kità ekologiškà transporto priemonæ. Geriausios idëjos bei projekto autoriui kompanija pasiryþusi áteikti akumuliatoriø bei variklá – árangà, kurios reikia, kad paprastas dviratis virstø elektriniu. Taip pat studento projektas turi realià galimybæ virsti tikru elektriniu dviraèiu.

Elektrinis transportas: nuo Maþeikiø iki Lentvario

Pasirodo, kai kurie lietuviai yra naujoviø fanai: elektriniais dviraèiais gyventojai jau vaþinëja Šilutëje, Ariogaloje, Lentvaryje, Maþeikiuose ir kituose miestuose.

Studentams išbandyti buvo pateikti du elektriniai dviraèiai – maþas, sulankstomas bei didelis su þema sëdyne, primenantis „èioperio“ tipo motociklà, todël taip ir pakrikštytas gamintojø.

Pirmasis ant vadinamojo „èioperio“ sëdynës sëdosi Daumantas. „Man klasikinis dviratis labiau prie širdies, - po trumpo pasivaþinëjimo teigë vaikinas. - Manau, kad dviratá reikia minti, todël tokia transporto priemonë, kokià matome šiandien, neatrodo reikalinga. Šiuos dviraèius nepatogu valdyti ir minti, galbût, jei vaþiuoèiau su perdarytu áprastu dviraèiu, áspûdþiai bûtø kitokie. O èia – daugiau elektriniai aparatai, ne dviraèiai.“

Kai kuriems dviraèiø nepavyko suvaldyti

Pamëginæs išbandyti dviraèio „maksimumà“ Daumantas atsidûrë ant akademijos kiemelio grindinio. Studentas staigiai stabdë ir maþytis sulankstomas dviratis per daug pasviro á prieká. Taèiau vëliau vaikinui buvo suteikta galimybë pasivaþinëti Sereikiškiø parko alëja ir jis atrodë patenkintas. „Vau, normaliai! Net lapai skrenda á akis,“ - šypsojosi Daumantas po antro pasivaþinëjimo su „èioperiu“, kurio metu greièiausiai pavyko pasiekti maksimalø elektrinio dviraèio greitá.

„Yra kà tobulinti. Manyèiau, tuos techninius dalykus. O tai, kad jis elektra varomas – labai patogu. Taèiau reikia priprasti...“ - kalbëjo atsargiai dviratá išbandþiusi Kristina.

„Aš pasivaþinëjau labai maloniai. Na, su tuo išlankstomu tai... keliai netelpa. Na, o tas „èioperis“ tikrai patogus, malonus, geras dalykas. Deja kol kas tokiam daiktui neuþtektø nei algos, nei stipendijos, - teigë akademijos studentas Denis. - Gal ne „èioperá“ pirkèiau, o uþdëèiau variklá ant paprasto dviraèio rato, kad palengvinèiau savo vaþiavimà. Vilniuje jis tiktø, nes èia daug visokiausiø kalnø. Ir šiaip daiktas – ekologiškas, taupus.“

Motorolerá vairuojanti Airinga negalëjo priprasti prie stabdþiø- greièio sistemos. „Kai mini stabdá, sistema automatiškai atjungia variklá ir dingsta greitis. Esu ápratusi vaþiuoti motoroleriu, motociklu. Elektriniø dviraèiø sistema – mano asmenine nuomone, prastesnë. Vairuodamas motorolerá þinai, kiek reikia spustelti greièio pedalà, o kiek – stabdþiø. Èia variklis iškart atsijungia vos spustelëjus stabdþius, tada reikia vël „gazuoti“, - áspûdþiais dalinosi mergina.

Skaityti toliau: http://www.grynas.lt/gyvenimas/elektriniai-dviraciai-pirmakart-vairavusiu-ispudziai-bei-komentarai.d?id=51111153