Vilniuje - automobilis, kuriam nereikia vairuotojo paþymëjimo
Parayta admin Lapkriio 12 2011 12:17:35

Galbût šis geltonas maþylis – ateities automobilis? Elektra bei kojø raumenimis varomas automobiliukas sukurtas Lietuvoje ir lietuviø. Tiesa kol kas ši transporto priemonë neišvysto didelio greièio. Taèiau kûrëjai turi ambicijø jà pritaikyti vaþiuoti 45 kilometrø per valandà greièiu. Kadangi kûrinys vis dar priskiriamas dviraèiø kategorijai, elektro-velomobilá gali vairuoti asmenys ir be vairuotojo paþymëjimo.


Iplstos naujienos

Galbût šis geltonas maþylis – ateities automobilis? Elektra bei kojø raumenimis varomas automobiliukas sukurtas Lietuvoje ir lietuviø. Tiesa kol kas ši transporto priemonë neišvysto didelio greièio. Taèiau kûrëjai turi ambicijø jà pritaikyti vaþiuoti 45 kilometrø per valandà greièiu. Kadangi kûrinys vis dar priskiriamas dviraèiø kategorijai, elektro-velomobilá gali vairuoti asmenys ir be vairuotojo paþymëjimo.

Skaityti toliau ir þiûrëti video: http://www.grynas.lt/tv/vilniuje-automobilis-kuriam-nereikia-vairuotojo-pazymejimo.d?id=51610123