Kalnø dviratis – ekstremaliø pojûèiø galimybë
Parayta admin Lapkriio 21 2011 10:48:49

Kretingiškis 14 metø Aurimas Bakanas jau patyrë, jog kalnø dviratis – ne tik pramoga: sudalyvavæs respublikinio lygio varþybose, Pranciškonø gimnazijoje besimokantis vaikinas ásitikino – norint gerai pasirodyti, varþyboms bûtina rengtis ne maþiau kaip pusæ metø.


Iplstos naujienos

Kretingiškis 14 metø Aurimas Bakanas jau patyrë, jog kalnø dviratis – ne tik pramoga: sudalyvavæs respublikinio lygio varþybose, Pranciškonø gimnazijoje besimokantis vaikinas ásitikino – norint gerai pasirodyti, varþyboms bûtina rengtis ne maþiau kaip pusæ metø.

„Taip ir dariau – pusæ metø intensyviai rengiausi Lietuvos kalnø dviraèiø fanø sezono uþdarymo kroso varþyboms. Nors ir ne kasdien, taèiau Kretingos apylinkëse ieškojau treniruotëms tinkamø vietø: kad bûtø kuo daugiau pakalniø ir ákalniø, medþiø, vingiø. Taèiau tokià trasà, kokia buvo parengta Vilniuje, prie Þaliøjø eþerø, ko gero, Kretingoje sunkiai surastum“, - áspûdþiais iš varþybø dalinosi A.Bakanas, kuris, varþydamasis vyresniøjø – 16-18 metø - dviratininkø kategorijoje uþëmë IV vietà.

Kroso varþybose, kuriose dalyvavo per 100 dviratininkø, reikëjo áveikti 3 ratus po 9 km. Finišà kretingiškis pasiekë dusyk griuvæs. Vaikinà á varþybas palydëjo tëtis Kæstas, kuris, pats jaunystëje pamëgæs vandens motociklø sportà, skatina sportuoti ir sûnø.

Skaityti toliau: http://www.pajurionaujienos.com/?sid=7389&act=exp