Sëjos metas lapkritá:) (Arba kaip teisingai árengiami pësèiøjø/dviraèiø takai Alytuje)
Parayta admin Lapkriio 21 2011 10:49:33

Alytaus miesto Naujosios g. 26 ir 28 daugiabuèiø gyventojai gali pasidþiaugti - vasarà gaudæ besivelkanèiø darbø dulkes dabar turime nuostabø pësèiøjø/dviraèiø takà. Darbai baigti! Berods... Kiekvienà dienà tenka prakulniuoti minimo objekto grindiniu, tad tai, kà pamaèiau praeità penktadiená (2011-11-11), negalëjo praslásti pro akis. Pasidalinsiu savo áspudþiais su Jumis...


Iplstos naujienos

Alytaus miesto Naujosios g. 26 ir 28 daugiabuèiø gyventojai gali pasidþiaugti - vasarà gaudæ besivelkanèiø darbø dulkes dabar turime nuostabø pësèiøjø/dviraèiø takà. Darbai baigti! Berods... Kiekvienà dienà tenka prakulniuoti minimo objekto grindiniu, tad tai, kà pamaèiau praeità penktadiená (2011-11-11), negalëjo praslásti pro akis. Pasidalinsiu savo áspudþiais su Jumis...

Aplink takà rymojæ statybiniø atliekø "dirvonai" buvo padengti juodþemiu, netgi imituotas lyginimas. Kai kur dar matësi "gruzas", bet bûkim tolerantiški... Puikus reginys privertë þvilgtelti iš arèiau - turbût kiekvienas liktø nustebæs lapkritá išvydæs švieþiai pasëtà vejà (paveiklëliai nr1 ir nr2 neleis man meluoti). Su sëklø tolygiu paskirstymu nepersistengta - visi supranta, kad pavasará jos nebus në kvapo. Tako trinkeliø paviršius nubarstytas stambios frakcijos smëliu/skaldele tarpeliams tarp trinkeliø uþpildyti, tad galima nuspëti darbø pabaigtuves. Su vejos sodinimu, kai naktimis paspaudþia šaltukas, absurdiškas klausimas. Straipsnelio apaèioje pateiksiu nuorodà, kur rasite keleta faktø apie vejø árengimà. Kadangi darbai "uþkliuvo", sumanau ilgiau pasiþvalgyti po ištuštëjusià statybø aikštelæ ir pateikti savo išvadas... su pilietiška pareiga.

Skaityti toliau: http://www.aferistai.lt/