Kaune: diskusija apie saugø parkavimà + filmas
Parayta admin Lapkriio 21 2011 10:51:06

Vaþinëji á paskaitas dviem ratais?  O galbût prisijungtum, jeigu KTU árengtume dviraèiø saugyklas, kuriose ramiai paliktum savo dviratá? Jei turi vizijà kaip jos turëtø atrodyti, mums reikia bûtent Tavæs!


Iplstos naujienos

Vaþinëji á paskaitas dviem ratais?  O galbût prisijungtum, jeigu KTU árengtume dviraèiø saugyklas, kuriose ramiai paliktum savo dviratá? Jei turi vizijà kaip jos turëtø atrodyti, mums reikia bûtent Tavæs!

Lapkrièio 21 dienà, 18.00 val., kvieèiame Tave, atvykti á vakarà, kurio metu vyks diskusija, skirta surasti idealiausià ir saugiausià sprendimà, tema: Kokios turëtø bûti dviraèiø saugyklos, kad mûsø dviraèiai neviliotø ilgapiršèiø?
Diskusija vyks KTU studentø laisvalaikio centre (Studentø g. 69, Kaunas), o po jos, visus kvieèiame ásijausti á gyvenimiškà dviratininko likimà þiûrint filmà „The Flying Scotsman“.

http://www.dviratis.lt