Patarimai: kaip vaþinëti dviraèiu pasnigus?
Parayta admin Lapkriio 27 2011 12:42:07

Kad ir kaip nemaloniai nuteiktø šaltas sniegas, atsiranda þmoniø, kurie pasnigus neslepia dviraèiø rûsiuose ir toliau pedalus mina net ant slidþios dangos.


Iplstos naujienos

Kad ir kaip nemaloniai nuteiktø šaltas sniegas, atsiranda þmoniø, kurie pasnigus neslepia dviraèiø rûsiuose ir toliau pedalus mina net ant slidþios dangos.

Taèiau jei nuspræsite dviratæ transporto priemonæ eksploatuoti þiemà, nepamirškite, kad þieminës padangos gaminamos ne tik automobiliams, bet ir dviraèiams.

„Guardian“ þurnalistas Mattas Seatonas sako, kad vaþinëti dviraèiu per sniegà gali bûti ne tik lengva, bet ir smagu. Vienintelis „ne“ dviraèiui þiemà yra ledas.

Pašniukštinëjæs internetinëse platybëse þurnalistas rado keletà patarimø, kaip saugiai ir smagiai dviraèiu galima vaþinëti þiemà bei kaip teisingai pasirinkti padangas.

Kuo nelygesnës padangos, tuo geriau. Grubus padangø paviršius padës lengviau dviraèiui išsilaikyti ant slidaus paviršiaus.

Išleiskite šiek tiek oro iš padangø. Pilnai pripûstos dviraèio padangos tik pavers jûsø transporto priemonæ maþiau stabilià.

Natûralu, kad vairuojant dviratá ekstremaliomis sàlygomis, jûs palinkstate á prieká ir labiau spaudþiate delnus. Bet pasistenkite atpalaiduoti rankas ir delnus bei svorá laikykite nugaros dalyje.

Skaityti toliau: http://kauno.diena.lt/naujienos/transportas/patarimai-kaip-vazineti-dviraciu-pasnigus-391091