BMX dviraèiø sporto aso pakvailiojimas baigësi mirtimi
Parayta admin Sausio 14 2012 08:40:07

Þymaus Australijos BMX dviraèiø sporto atstovo Dane'o Searlso bandymas pasipuikuoti prieš draugus jam kainavo gyvybæ – po šuolio iš antrojo viešbuèio aukšto á baseinà sportininkas þnektelëjo ant cementinio grindinio ir patyrë sunkias galvos ir stuburo traumas. Nuo sekmadienio ligoninëje komoje gulëjæs kaskadininkas, penktadiená mirë bûdamas 23 metø.


Iplstos naujienos

Þymaus Australijos BMX dviraèiø sporto atstovo Dane'o Searlso bandymas pasipuikuoti prieš draugus jam kainavo gyvybæ – po šuolio iš antrojo viešbuèio aukšto á baseinà sportininkas þnektelëjo ant cementinio grindinio ir patyrë sunkias galvos ir stuburo traumas. Nuo sekmadienio ligoninëje komoje gulëjæs kaskadininkas, penktadiená mirë bûdamas 23 metø.

BMX lenktynininko gyvybë uþgeso Gold Coast miesto ligoninëje penktadienio rytà. Prieš penkias dienas jis á gydymo ástaigà buvo tveþtas iš „Billy's Beach“ viešbuèio, kuriame ir ávyko nelaimingas atsitikimas.

Lapkrièio 20 dienà D.Searlsas viešbutyje vykusiame vakarëlyje sumanë ášokti á kieme esantá baseinà iš antrojo aukšto balkono, taèiau vakarëlyje šëlæ sportininko draugai pamatë kaip D.Searlsas vietoj bûsimø maudyniø baseine krito šalia jo ir stipriai susimušë galvà.

Skaityti toliau: http://www.lrytas.lt/-13222246561320223234-bmx-dvira%C4%8Di%C5%B3-sporto-aso-pakvailiojimas-baig%C4%97si-mirtimi-video.htm