Iðsiplës pësèiøjø ir dviraèiø takø tinklas
Parayta admin Sausio 14 2012 08:40:43

Miesto savivaldybë baigia ágyvendinti 2007–2013 metø Europos Sàjungos struktûriniø fondø, valstybës ir savivaldybës biudþetø remiamà projektà „Pësèiøjø ir dviraèiø tako, kitos rekreacijai ir poilsiui svarbios infrastruktûros nuo Pliaþo gatvës iki Sanatorijos miško árengimas“.


Iplstos naujienos

Miesto savivaldybë baigia ágyvendinti 2007–2013 metø Europos Sàjungos struktûriniø fondø, valstybës ir savivaldybës biudþetø remiamà projektà „Pësèiøjø ir dviraèiø tako, kitos rekreacijai ir poilsiui svarbios infrastruktûros nuo Pliaþo gatvës iki Sanatorijos miško árengimas“.

Pasak miesto savivaldybës administracijos Statybos skyriaus vedëjo Sigito Stumbro, minëtà projektà ágyvendina rangos darbø, kuriø vertë 4,2 mln. litø, konkursà laimëjusi bendrovë „Alkesta“. Sutartis su ja buvo pasirašyta 2010 metø lapkrièio 11 dienà. „Pësèiøjø ir dviraèiø tako ruoþas, kuriuo viena kryptimi galës vaþiuoti ir kitos transporto priemonës, prasideda Pliaþo gatvëje, eina tuneliu po Vilniaus gatve, tæsiasi Tilto gatvëje, kerta Nemuno gatvæ, eina Šilelio gatve ir susijungia su anksèiau nutiestu pësèiøjø ir dviraèiø taku Sanatorijos miškelyje“, – sakë skyriaus vedëjas.

Skaityti toliau: http://www.ams.lt/New/index.php?Lang=34&ItemId=112232