Vilniaus policija ieðko pavogto dviraèio savininko
Parayta admin Sausio 14 2012 08:43:13

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus m. treèiojo policijos komisariato Nusikaltimø tyrimo skyriaus pareigûnai, atlikdami ikiteisminá tyrimà baudþiamojoje byloje, surado átariamai vogtà dviratá „Boxter“, kurio savininkas šiuo metu dar nëra nenustatytas.


Iplstos naujienos

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus m. treèiojo policijos komisariato Nusikaltimø tyrimo skyriaus pareigûnai, atlikdami ikiteisminá tyrimà baudþiamojoje byloje, surado átariamai vogtà dviratá „Boxter“, kurio savininkas šiuo metu dar nëra nenustatytas.

Dviratá praradusá jo savininkà policija prašo kreiptis á vyr. tyrëjà Arûnà Urbanavièiø (Vilnius, Pylimo g. 52, 314 kabinetas), tel. (8–5) 271 6270, mob. tel. +370 698 85820 arba elektroniniu paštu [email protected]

Skaityti toliau: http://www.delfi.lt/news/daily/crime/vilniaus-policija-iesko-pavogto-dviracio-savininko.d?id=52071185