Danës slënyje bus árengtas rekreacinis takas
Parayta admin Sausio 14 2012 08:44:47

Uostamiestyje planuojama árengti dar daugiau dviraèiø takø. Jei pavyks gauti finansavimà, dviraèiø ir pësèiøjø takas bus nutiestas vienoje graþiausiø Klaipëdos vietø – Danës slënyje.


Iplstos naujienos

Uostamiestyje planuojama árengti dar daugiau dviraèiø takø. Jei pavyks gauti finansavimà, dviraèiø ir pësèiøjø takas bus nutiestas vienoje graþiausiø Klaipëdos vietø – Danës slënyje.

Klaipëdos valdþia ketina teikti paraiškà gauti ES finansavimà dviraèiø ir pësèiøjø takui nuo Birþos tilto iki Klaipëdos gatvës tilto per Danæ árengti.

Rekreacinis takas suprojektuotas dar 2008 metais. Pagal techniná projektà dviraèiø takas turëtø bûti nutiestas Danës upës slënio teritorijoje nuo Birþos tilto pietinës krantinës iki Liepø gatvës tilto per upæ ir šiaurine krantine nuo Liepø gatvës tilto iki Palangos kelio.

Dviraèiø ir pësèiøjø takas driektøsi ne tik Danës upës slënyje, bet ir per Klaipëdos universiteto Botanikos parko teritorijà.

Skaityti toliau: http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/danes-slenyje-bus-irengtas-rekreacinis-takas-394735