Kaip savo dviratá paruoðti þiemos miegui?
Parayta admin Sausio 14 2012 08:46:52

Indrei atsibodo: šalta, šlapia, slidu. Nuo pavasario ji mynë dviraèiu per visà miestà: nuo namø iki parduotuvës, iki darbo, iki eþero. O dabar vël sunku rikiuotis á eiles stotelëse ir vaþiuoti autobusu. Bet jai kyla du klausimai: kur saugiai palikti dviratá ir kà daryti, kad tik atšilus orams vël galëtø toliau minti?


Iplstos naujienos

Indrei atsibodo: šalta, šlapia, slidu. Nuo pavasario ji mynë dviraèiu per visà miestà: nuo namø iki parduotuvës, iki darbo, iki eþero. O dabar vël sunku rikiuotis á eiles stotelëse ir vaþiuoti autobusu. Bet jai kyla du klausimai: kur saugiai palikti dviratá ir kà daryti, kad tik atšilus orams vël galëtø toliau minti?

Pasiûlymø sandëliuoti dviraèius Vilniuje yra nemaþai ir nebrangiø. Bet dauguma dviratininkø vis dar randa vietos savo rûsyje, garaþe arba balkone. Kadangi paèiam teko matyti pavasará jau visai pelësiais apaugusius plieninius þirgus, noriu – Indrei ir visiems – pateikti kelis paprastus patarimus. Viskam atlikti tereiks maþiau nei valandos, ir be didesniø rûpesèiø kitàmet dviraèiu vaþinësite toliau ir geriau susipaþinsite su savo ratuotu draugu.

Dviraèio sandëliavimo pasiûlymai

Keista, bet Vilniuje bent šešiose vietose siûloma priimti perþiemoti dviratá. Taèiau vaþiuojant mikrorajonø gatvëmis daugiabuèiø balkonuose matyti daug dviraèiø: daugelis nenori išlaidauti dviraèio saugojimui ir patys jam randa vietos – kur nors ir kaip nors. Labai mylintys savo dviratá pakabina já virš lovos. Visiems dviraèiø laikymo þiemos metu atvejams siûlome penkias paprastas taisykles.

Penki dviraèio laikymo ásakymai

Jei dviratis þiemà buvo gerai laikomas, pavasará iš esmës tereikia tik pripûsti padangas. Juk kas gali nutikti, kai dviratis ilsisi švarus, sausas ir uþdengtas? Taigi, bûtent tokios ir penkios taisyklës:

Skaityti toliau: http://www.alfa.lt/straipsnis/13275182/Kaip.savo.dvirati.paruosti.ziemos.miegui.=2011-12-15_11-08/