Dviraèiø takai apjuos Kauno rajonà
Parayta admin Sausio 14 2012 08:47:42

371,8 km – toks numatomas Kauno rajono dviraèiø maršrutø schemos ilgis. Ji turëtø sujungti Kauno rajonà ne tik su miestu, taèiau ir su Raseiniø, Këdainiø, Jonavos, Prienø ir kitais kaimyniniais rajonais.


Iplstos naujienos

371,8 km – toks numatomas Kauno rajono dviraèiø maršrutø schemos ilgis. Ji turëtø sujungti Kauno rajonà ne tik su miestu, taèiau ir su Raseiniø, Këdainiø, Jonavos, Prienø ir kitais kaimyniniais rajonais.

Rengiamas techninis projektas

Lietuvoje sparèiai populiarëjant dviraèiams, Kauno rajono savivaldybë dar 2009 m. pasirašë projekto „Nauji tiltai“ finansavimo ir administravimo sutartá. Pagal Baltijos jûros regiono 2007–2013 m. programos 4 prioritetà „Patrauklûs ir konkurencingi miestai bei regionai“ vykdomas projektas, turëtø pagerinti ekologinio transporto plëtrà Lietuvoje.

Šiø metø birþelá buvo pristatyta preliminari dviraèiø maršrutø schema. Per pristatymà buvo siekiama suþinoti interesantø poþiûrá, pasiûlymus, vertinimus, išskirti prioritetines vietas.

Pasak dviraèio pedalus su visa šeimyna daþnai minanèio Kauno rajono mero Valerijaus Makûno, panaši idëja kirbëjo jau seniai.

„Pas mus neišnaudotos vietinio turizmo galimybës. Ko gero, graþiausios vietovës Kauno rajone yra Kaèerginë ir Kulautuva, tad labiausiai norëjome sumodeliuoti trasà nuo Marvelës iki Kaèerginës. Buvo atlikta studija, vëliau parengta schema ir specialusis planas. Artimiausiu metu bus pradëtas rengti techninis projektas ir neabejoju, kad kitais metais jau bus atliki konkretûs darbai“, – pasakojo V.Makûnas.

Skaityti toliau: http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/dviraciu-takai-apjuos-kauno-rajona-392647