Dviraèiø ir pësèiøjø takui reikës rasti milijonà
Parayta admin Sausio 14 2012 08:48:29

Klaipëdos miesto Tarybos Finansø ir ekonomikos komiteto posëdyje vienbalsiai pritarta savivaldybës dalyvavimui dviraèiø ir pësèiøjø tako árengimo projekte.


Iplstos naujienos

Klaipëdos miesto Tarybos Finansø ir ekonomikos komiteto posëdyje vienbalsiai pritarta savivaldybës dalyvavimui dviraèiø ir pësèiøjø tako árengimo projekte.

Uostamiesèio savivaldybë ketina dalyvauti valstybës projekte "Dviraèiø ir pësèiøjø tako dalies nuo Birþos tilto iki Klaipëdos g. tilto árengimas Danës upës slënio teritorijoje."

Techninis projektas parengtas Europos Sàjungos lëšomis. 7 kilometrø ilgio tako árengimas kainuos 7,5 mln. Lt. Iš jø 6 mln. Lt sudarys ES lëšos. Savivaldybei reikës skirti apie 1 mln. Lt.

Jau baigiami paskutiniai derinimo ir pritarimø rinkimo darbai ir netrukus bus skelbiamas konkursas rangovui parinkti.

Skaityti toliau: http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/dviraciu-ir-pesciuju-takui-reikes-rasti-milijona-662119/