Lietuvos savivaldybëms – geriausios kasdieniam susisiekimui skirtos dviraèiø trasos konkursas
Parayta admin Sausio 14 2012 08:49:07

Siekdama paskatinti šalies savivaldybes plëtoti patrauklià ir saugià infrastruktûrà dviratininkams, Susisiekimo ministerija kvieèia visas savivaldybes dalyvauti konkurse dël geriausio demonstracinio dviraèiø tako/trasos Lietuvos miestuose kasdienio susisiekimo poreikiams tenkinti projekto atrinkimo. Konkurso pasiûlymø bus laukiama iki 2012 m. kovo 1 d.


Iplstos naujienos

Siekdama paskatinti šalies savivaldybes plëtoti patrauklià ir saugià infrastruktûrà dviratininkams, Susisiekimo ministerija kvieèia visas savivaldybes dalyvauti konkurse dël geriausio demonstracinio dviraèiø tako/trasos Lietuvos miestuose kasdienio susisiekimo poreikiams tenkinti projekto atrinkimo. Konkurso pasiûlymø bus laukiama iki 2012 m. kovo 1 d.

„Pagrindinë šio projekto idëja – geriausiai pasirengusioje savivaldybëje sukurti patogiai ir saugiai árengtà dviraèiø trasà, kuri taptø pavyzdþiu kitiems miestams plëtojant kasdiená þmoniø susisiekimà vykstant á darbà, mokymo ástaigas, kitais asmeniniais reikalais. Konkursà laimëjusio projekto ágyvendinimà finansuos Susisiekimo ministerija“, – sakë susisiekimo ministras Eligijus Masiulis. 
 
Projektas bus vertinamas pagal nustatytà susisiekimo dviraèiais poreiká, dviraèiø trasos sprendiniø racionalumà ir efektyvumà, dviraèiø trasos ir eismo saugos infrastruktûros ávairovæ bei savivaldybës pasirengimo lygá.
 
Konkursui taip pat gali bûti siûlomi techniniai projektai, jungiantys kelis miestus á bendrà trasà, su sàlyga, kad šis tarpmiestinis susisiekimas pirmiausia tarnautø kasdieniams susisiekimo poreikiams, o ne turizmui, laisvalaikiui ar kt.
 
Skaityti toliau: http://sumin.lt/lt/naujienos/11628