Dviraèiø mëgëjø sumanymus parems pinigais
Parayta admin Sausio 14 2012 08:52:04

Dviraèiams ar triraèiams jauni vilnieèiai neabejingi. Tuo ásitikino konkurso „Verslauk” rengëjai. Jiems buvo pateiktas ne vienas originalus sumanymas, susijæs su šiomis ekologiškomis transporto priemonëmis.


Iplstos naujienos

Dviraèiams ar triraèiams jauni vilnieèiai neabejingi. Tuo ásitikino konkurso „Verslauk” rengëjai. Jiems buvo pateiktas ne vienas originalus sumanymas, susijæs su šiomis ekologiškomis transporto priemonëmis.

Inovatyvus turizmas Vilniuje, holograminiø ir 3D vaizdo technologijø pritaikymas parodoms, energinio tinklo optimizavimo sistema, inovatyvi áranga reklamai „WiFi” ir „Bluetooth” tinklø ryšiu.

Tai – idëjos, kurias konkursui „Verslauk” pasiûlë jauni vilnieèiai. Šiais metais jam buvo pateikta rekordiškai daug paraiškø – net 742. Šis konkursas rengiamas nuo 2005 metø.

Tarp nugalëtojø yra ir dviraèiø apsaugos sistema bei pramogoms skirti triraèiai, kurie netrukus pasirodys ir Vilniuje.

Áranga siøs pranešimus

Konkurso „Verslauk” nugalëtojà 28 metø Povilà Sadaunykà kurti projektà „Saugus dviratis” paskatino dviraèio vagystë.

Á darbà banke šia transporto priemone keliavæs jaunas vilnietis jos neteko Gedimino prospekte. P.Sadaunykas ásitikino – kad ir kokia saugi dviraèio spyna atrodytø, vagys vis tiek ras bûdø jà áveikti.

P.Sadaunyko sumanymo esmë – á dviratá montuojamas siøstuvas, kuris padëtø nustatyti, kur tuo metu yra dviratë transporto priemonë.

„Dviraèiø vagystës menkai ištiriamos. Nepadeda net jø þymëjimas.

Jeigu á dviratá bûtø ámontuotas siøstuvas, á já vagystës atveju savininkas mobiliuoju telefonu išsiøstø trumpàjà þinutæ.

Netrukus jis sulauktø pranešimo su koordinatëmis, kur pavogtas dviratis yra”, – pasakojo P.Sadaunykas.

Dviraèio buvimo vietà bûtø galima stebëti ir mobiliajame telefone, ir kompiuterio monitoriuje. O siøstuvas kas 30 sekundþiø ar pasirinktu intervalu tikslintø vietà. Tad policijos pareigûnams teliktø suèiupti vagá.

Panašûs siøstuvai jau senokai montuojami á lengvuosius automobilius, vilkikus, bet jie nebuvo pritaikyti dviraèiams.

Skaityti toliau: http://www.lrytas.lt/-13241432021321844656-dvira%C4%8Di%C5%B3-m%C4%97g%C4%97j%C5%B3-sumanymus-parems-pinigais.htm