Italai vis daþniau renkasi minti dviraèio pedalus, nei vaþiuoti automobiliu
Parayta admin Sausio 14 2012 08:53:12

Pirma kartà nuo 2007 metø Italijoje sumaþëjo vairuotojø skaièius. Palyginus su 2007 metais, šios šalies gatvëse vairuotojø sumaþëjo 6 procentais. Kas penktas vairuotojas pripaþásta, jog vis daþniau palieka automobilá garaþe.


Iplstos naujienos

Pirma kartà nuo 2007 metø Italijoje sumaþëjo vairuotojø skaièius. Palyginus su 2007 metais, šios šalies gatvëse vairuotojø sumaþëjo 6 procentais. Kas penktas vairuotojas pripaþásta, jog vis daþniau palieka automobilá garaþe.

Ekspertai teigia, jog tokie pokyèiai vyksta dël to, kad šalyje vis daugiau kainuoja išlaikyti automobilá. 2011 metais italai automobiliui vidutiniškai skiria 3278 eurus, 2010 metais – 3191 eurà. Daugiau nei pusë šios sumos tenka degalams. Nepigiai kainuoja draudimas – net 715 eurø, o parkavimas per metus atsieina vidutiniškai apie 218 eurø.

Apklausos duomenimis, 7 procentø italø pirktø naujà automobilá, jei jo išlaikymas bûtø pigesnis. Per paskutinius 2 metus gatvëse automobiliø sumaþëjo net 17 procentø.


Skaitykite toliau: http://www.15min.lt/naujiena/gazas/gatve/italai-renkasi-minti-dviracio-pedalus-nei-vaziuoti-automobiliu-221-185911#axzz1jQDa4Lda