Druskininkø turistø klubas organizuoja þygá dviraèiais aplik Dzûkijà
Parayta admin Sausio 31 2012 13:44:22

Šià vasarà Druskininkø turistø klubas organizuoja þygá dviraèiais aplink Dzûkijà. Planuojama nepamirštama paþintinë ir kartu edukacinë programa


Iplstos naujienos

Šià vasarà Druskininkø turistø klubas organizuoja þygá dviraèiais aplink Dzûkijà. Planuojama nepamirštama paþintinë ir kartu edukacinë programa.

Þygio metu bus apþvelgtas ne tik nuostabus Dzûkijos kraštovaizdis, bet ir paþvelgta á šá kraštà istoriniu ir socialiniu rakursu.

Šiandieninei Dzûkijai tenka labai graþi Lietuvos kraštovaizdþio dalis. Jai bûdingas nedidelis, bet raiškus kalvotumas, dideli sausø miškø plotai, galybë nepakartojamo groþio eþerø. Dzûkijoje iki šiol išliko beveik visi senoviniai verslai.

Trobesiai, baldai, namø apyvokos daiktai – viskas savo rankomis sukuriama. Èia daug staliø, puodþiø, kalviø, pynëjø iš vyteliø ir skiedrø, medþio droþëjø, juodosios keramikos meistrø.

Skaityti daugiau: http://www.balsas.lt/naujiena/575910/druskininku-turistu-klubas-organizuoja-zygi-dviraciais-aplik-dzukija