Pirmoji drabuþiø kolekcija dviratininkams
Parayta admin Sausio 31 2012 13:46:00

Kà pagalvojate, išgirdæ „nauja drabuþiø kolekcija“? Garsios pavardës, prabangios medþiagos, neáprastos spalvos bei formos... Kartais su dizaineriø kurtais rûbais modeliams sudëtinga net paeiti. Todël nenuostabu, jog naujoviška uþduotis sukurti drabuþiø kolekcijà dviratininkams Dailës akademijos studentus iš pradþiø gàsdino. Šiandien kostiumo dizaino studentai jau gali pristatyti darbus, kuriuose apgalvota kiekviena detalë – kad stilingi apdarai neásisuktø tarp ratø stipinø.


Iplstos naujienos

Kà pagalvojate, išgirdæ „nauja drabuþiø kolekcija“? Garsios pavardës, prabangios medþiagos, neáprastos spalvos bei formos... Kartais su dizaineriø kurtais rûbais modeliams sudëtinga net paeiti. Todël nenuostabu, jog naujoviška uþduotis sukurti drabuþiø kolekcijà dviratininkams Dailës akademijos studentus iš pradþiø gàsdino. Šiandien kostiumo dizaino studentai jau gali pristatyti darbus, kuriuose apgalvota kiekviena detalë – kad stilingi apdarai neásisuktø tarp ratø stipinø.

Þiûrëti video: http://tv.delfi.lt/video/qG8OVwK8/