Dviraèiø tako Klaipëda sieks uþ Vilniaus pinigus
Parayta admin Sausio 31 2012 13:58:27

Klaipëdos savivaldybë ruošiasi dalyvauti konkurse, kurio pagrindinis "prizas" - pavyzdinis dviraèiø takas.

Dar praëjusiø metø pabaigoje Susisiekimo ministerija pakvietë visas šalies savivaldybes dalyvauti konkurse, kuriuo siekiama árengti pavyzdinæ kasdieniniam susisiekimui skirtà dviraèiø trasà. Paþadëta, kad konkurso laimëtoju išrinktas projektas já pateikusios savivaldybës teritorijoje bus ágyvendintas uþ ministerijos lëšas.


Iplstos naujienos

Klaipëdos savivaldybë ruošiasi dalyvauti konkurse, kurio pagrindinis "prizas" - pavyzdinis dviraèiø takas.

Dar praëjusiø metø pabaigoje Susisiekimo ministerija pakvietë visas šalies savivaldybes dalyvauti konkurse, kuriuo siekiama árengti pavyzdinæ kasdieniniam susisiekimui skirtà dviraèiø trasà. Paþadëta, kad konkurso laimëtoju išrinktas projektas já pateikusios savivaldybës teritorijoje bus ágyvendintas uþ ministerijos lëšas.

Konkurse ruošiasi dalyvauti ir Klaipëdos miesto savivaldybë. Tiesa, kol kas neaišku, koks dviraèiø tako projektas bus siunèiamas varþytis.

"Dar iš ankstesniø laikø neágyvendintø dviraèiø takø projektø turime ne vienà. Dabar bandome atrinkti, kuris jø geriausiai - pagal reikalaujamas sàlygas - tiktø konkursui. Kitaip sakant, atliekame savotiškà revizijà - tikriname, kurie projektai turi geriausiai paruoštà dokumentacijà, ar neprieštarauja detaliesiems planams ir panašiai", - sakë uostamiesèio savivaldybës Projektø skyriaus vedëja Elona Jurkevièienë.

Pasak jos, konkurso sàlygos reikalauja, kad planuojamas dviraèiø takas, kurio ilgis - daugiau nei kilometras, nusidriektø per tankiai gyvenamus rajonus ir bûtø skirtas kasdieniniam naudojimui, pavyzdþiui, vaikams nuvaþiuoti á mokyklà, gyventojams - á darbà, prekybos centrus ir t. t.

Skaityti toliau: http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/dviraciu-tako-klaipeda-sieks-uz-vilniaus-pinigus-678144/